Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1297/2009 z dnia 22 grudnia 2009 uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 172/2008 na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Data ogłoszenia:2009-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 1

Strona 1 z 3
30.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/1

V

(Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM)

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1297/2009 z dnia 22 grudnia 2009 uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 172/2008 na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (rozporządzenie podsta­ wowe), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i 6, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Obowiązujące środki

(1) (4)

W swoim wniosku dotyczącym przeglądu okresowego wnioskodawca argumentował, że porównanie wartości normalnej z cenami eksportowymi stosowanymi w wywozie do Unii dowodzi, że margines dumpingu jest znacznie niższy niż obecny poziom środka antydum­ pingowego. Dlatego też wnioskodawca stwierdził, że stosowanie środka na obecnym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu. 1.3. Wszczęcie częściowego przeglądu okresowego Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu okresowego, Komisja postanowiła wszcząć częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego, w zakresie ograniczonym do zbadania dumpingu odnośnie do przedsiębiorstwa Silmak. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) i rozpoczęła dochodzenie. 1.4. Produkt objęty podobny postępowaniem i produkt

Rozporządzeniem (WE) nr 172/2008 (2) („rozporzą­ dzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło anty­ dumpingowe na przywóz żelazokrzemu („FeSi”), pocho­ dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazach­ stanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji. Środki przyjęły formę cła ad valorem w wysokości od 5,4 % do 33,9 % w zależności od kraju pochodzenia, z wyłączeniem czterech przedsiębiorstw wymienionych z nazwy w rozporządzeniu pierwotnym, podlegających indywidualnym stawkom cła. 1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(5)

(2)

Po wprowadzeniu ostatecznych środków Komisja otrzy­ mała wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („przegląd okresowy”). Wniosek w zakresie ograniczonym do zbadania dumpingu został złożony przez producenta eksportującego z Byłej Jugo­ słowiańskiej Republiki Macedonii – Silmak Dooel Export Import („wnioskodawca” lub „Silmak”). Wnioskodawca współpracował podczas dochodzenia, które doprowa­ dziło do ustaleń i wniosków zawartych w rozporządzeniu pierwotnym („dochodzenie pier­ wotne”). Cło antydumpingowe mające zastosowanie do wnioskodawcy, który jest jedynym znanym producentem eksportującym produkt objęty postępowaniem pocho­ dzący z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, wynosi 5,4 %.

Produkt objęty przeglądem okresowym jest taki sam jak produkt objęty dochodzeniem pierwotnym, a mianowicie żelazokrzem zawierający wagowo ponad 8 % i mniej niż 96 % krzemu i co najmniej 4 % żelaza. Wytwarzanie żelazokrzemu odbywa się w elektrycznych piecach łuko­ wych w drodze redukcji kwarcu z wykorzystaniem produktów zawierających węgiel. Produkt wykorzysty­ wany jest zasadniczo jako odtleniacz i składnik stopowy w przemyśle hutniczym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 30 z 200930.12.2009

    Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 62 z 6.3.2008)

  • Dz. U. L351 - 6 z 200930.12.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (  Dz.U. L 174 z 27.6.2001)(Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 121)

  • Dz. U. L351 - 4 z 200930.12.2009

    Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Estońską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.