Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 30

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 62 z 6.3.2008)

Data ogłoszenia:2009-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 30

Strona 1 z 6
L 351/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2009

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (wersja skodyfikowana) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 62 z dnia 6 marca 2008 r.) 1. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej i przypadku: zamiast: „właściwość żywieniowa”, „właściwość odżywcza”,


powinno być: „cecha żywieniowa”. 2. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej i przypadku: zamiast: „podstawowe właściwości odżywcze”, „zasadnicze właściwości żywieniowe”,

powinno być: „niezbędne cechy żywieniowe”. 3. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej i przypadku: zamiast: „cel żywieniowy”,

powinno być: „potrzeba żywieniowa”. 4. Załącznik I otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A Przepisy ogólne 1. Jeśli w ramach tych samych potrzeb żywieniowych w kolumnie 2 części B wskazano więcej niż jedną grupę cech żywieniowych oznaczonych wyrazami »i/lub«, wytwórca — w celu zapewnienia odnośnych potrzeb żywieniowych określonych w kolumnie 1 — może wybrać jedną lub obie grupy niezbędnych cech żywieniowych. W każdym przypadku odpowiednie informacje dotyczące etykietowania są podane w kolumnie 4. 2. Jeśli w kolumnie 2 lub 4 części B wymienione są grupy dodatków, należy stosować dodatki dopuszczone rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) jako odpowiadające niezbędnym cechom żywie­ niowym. 3. Jeśli w kolumnie 4 części B wymagane jest podanie źródła (źródeł) składników lub substancji analitycznych, wytwórca musi podać dokładne wskazanie (np. konkretną nazwę składnika(-ów), gatunek zwierząt lub część zwierzęcia), pozwa­ lające na ocenę zgodności danej paszy z odnośnymi niezbędnymi cechami żywieniowymi. 4. Jeśli w kolumnie 4 części B wymagane jest podanie substancji, również dopuszczonej jako dodatek do paszy, i towarzyszy jej wyraz »ogółem«, wówczas deklarowana zawartość musi odnosić się, w zależności od sytuacji, albo do ilości tej substancji, występującej w sposób naturalny, gdzie nie jest ona dodana, albo — na zasadzie odstępstwa od dyrektywy Rady 70/524/EWG (2) — do łącznej ilości substancji występującej naturalnie i wprowadzonej w postaci dodatku. 5. Wymóg wskazania określonych substancji w kolumnie 4 części B z adnotacją »jeśli dodano« jest obowiązkowy wtedy, gdy dodano dany składnik lub dodatek lub zwiększono jego ilość w celu realizacji danej potrzeby żywieniowej. 6. Wskazania podawane zgodnie z kolumną 4 części B dotyczące substancji analitycznych i dodatków muszą być wskazaniami ilościowymi. 7. Zalecany okres stosowania wykazany w kolumnie 5 części B wskazuje czas, w jakim dana potrzeba żywieniowa powinna zostać zwykle osiągnięta. W ramach tych ustalonych okresów producenci mogą podawać bardziej precyzyjne okresy stosowania. 8. Jeśli dana pasza ma spełniać więcej niż jeden wymóg szczególnych potrzeb żywieniowych, musi on być zgodny z odpowiednimi postanowieniami w części B. 9. W przypadku mieszanek paszowych uzupełniających przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych w instrukcji użycia na etykiecie należy podać wskazówki dotyczące bilansowania racji dziennych.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 207 z 10.8.1994, s. 20.

30.12.2009

CZĘŚĆ B Wykaz planowanych zastosowań

Szczególne potrzeby żywieniowe (1) Niezbędne cechy żywieniowe (2) Gatunki lub kategoria zwierząt (3) Oznaczenia na etykiecie (4) Zalecany czas stosowania (5) Pozostałe przepisy (6)

PL

Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności (1)

Niski poziom fosforu i ograniczony poziom wysokiej jakości białka

Psy i koty

— Źródło(-a) białka — Wapń — Fosfor — Potas — Sód — Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeśli dodano)

Wstępnie do 6 miesięcy (2)

Wskazanie na opakowaniu, pojem­ niku lub etykiecie: »Przed użyciem lub przed przedłuże­ niem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii« Wskazanie w instrukcji użycia: »Należy zapewnić ciągły dostęp do wody«

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozpuszczanie kamieni struwito­ wych (3)

— Właściwości zakwaszania moczu, niski poziom magnezu, ograniczony poziom wysokiej jakości białka

Psy

— Źródło(-a) białka — Wapń — Fosfor — Sód — Magnez — Potas — Chlorki — Siarka — Substancje zakwaszające mocz

5–12 tygodni

Wskazanie w instrukcji użycia: »Należy zapewnić ciągły dostęp do wody« Wskazanie na opakowaniu, pojem­ niku lub etykiecie: »Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii«

— Właściwości zakwaszania moczu oraz niski poziom magnezu

Koty

— Wapń — Fosfor — Sód — Magnez — Potas — Chlorki — Siarka

L 351/31

— Tauryna ogółem — Substancje zakwaszające mocz

L 351/32

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ograniczenie powstawania kamieni struwitowych (3)

Właściwości zakwaszania moczu oraz umiarkowany poziom magnezu

Psy i koty

— Wapń — Fosfor — Sód — Magnez — Potas — Chlorki — Siarka — Substancje zakwaszające mocz

Do 6 miesięcy

Wskazanie na opakowaniu, pojem­ niku lub etykiecie: »Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii«

PL

Ograniczanie powstawania kamieni moczanowych

Niski poziom puryn, niski poziom wysokiej jakości białka

Psy i koty

Źródło(-a) białek

Do 6 miesięcy, jednak przez całe życie w przypadku nieodwracal­ nych zaburzeń metabolizmu kwasu moczowego

Wskazanie na opakowaniu, pojem­ niku lub etykiecie: »Przed użyciem szaleca się konsultację z lekarzem weterynarii« Wskazanie na opakowaniu, pojem­ niku lub etykiecie:: »Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii«

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ograniczanie powstawania kamieni szczawianowych

Niski poziom wapnia, niski poziom witaminy D oraz właściwości alkalizowania moczu

Psy i koty

— Fosfor — Wapń — Sód — Magnez — Potas — Chlorki — Siarka — Witamina D ogółem — Hydroksyprolina — Substancje alkalizujące mocz

Do 6 miesięcy

Ograniczanie powstawania kamieni cystynowych

Niski poziom białka, umiarko­ wany poziom aminokwasów siarkowych, właściwości alkali­ zowania moczu

Psy i koty

— Aminokwasy siarkowe ogółem — Sód — Potas — Chlorki — Siarka — Substancje alkalizujące mocz

Wstępnie do 1 roku

Wskazanie na opakowaniu, pojem­ niku lub etykiecie: »Przed użyciem lub przed przedłuże­ niem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii«

30.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 6 z 200930.12.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (  Dz.U. L 174 z 27.6.2001)(Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 121)

  • Dz. U. L351 - 4 z 200930.12.2009

    Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Estońską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

  • Dz. U. L351 - 1 z 200930.12.2009

    Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1297/2009 z dnia 22 grudnia 2009 uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 172/2008 na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.