Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 4

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Estońską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2009-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 4

L 351/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2009

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 15 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Estońską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2009/1022/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji,


(5)

korzystają ze zwolnienia z podatku. Umożliwia ona stosowanie przez tych podatników prostej zasady, która przyjmuje za podstawę datę dokonywanych przez nich płatności i realizowanych transakcji sprzedaży w celu ustalenia, kiedy muszą oni korzystać z prawa do odli­ czenia VAT i zapłacić podatek organom podatkowym. Metoda ta jest zatem dla podatników metodą upraszcza­ jącą, która może poza tym przynosić im korzyści zwią­ zane z przepływem kapitału.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na zasadzie odstępstwa od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE, decyzją Rady 2007/133/WE (2) Republika Estońska (zwana dalej „Estonią”) została upoważniona do zawieszenia powstania prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników stosujących opcjonalną metodę, przy zasto­ sowaniu której, zgodnie z art. 66 lit. b) tej dyrektywy, VAT od realizowanych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania zapłaty (metoda kasowa). Aby kwalifikować się do objęcia tą metodą, podatnicy muszą być zarejestrowani jako przedsiębiorstwa z jednoosobową własnością. Estonia wystąpiła o upoważnienie do przedłużenia obowiązywania tego szczególnego środka stanowiącego odstępstwo w pismach zarejestrowanych przez Sekreta­ riat Generalny Komisji z dnia 4 września 2009 r. Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 1 października 2009 r. Komisja przeka­ zała ten wniosek pozostałym państwom członkowskim. Pismem z dnia 5 października 2009 r. Komisja poinfor­ mowała Estonię, że posiada wszystkie informacje, jakie uznała za niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Metoda kasowa jest uproszczoną i opcjonalną metodą przeznaczoną dla małych przedsiębiorstw, które nie

W dniu 28 stycznia 2009 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w celu zmiany dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania i pozwalającej również państwom człon­ kowskim na zawieszenia powstania prawa do odliczenia VAT do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników, których roczne obroty nie przekraczają określonego pułapu – który państwa członkowskie mogą ustalić na poziomie do 2 000 000 EUR – i którzy w związku z tym są upoważnieni do korzystania z fakultatywnej metody, przy zastosowaniu której VAT obciążający realizowane przez nich transakcje sprzedaży staje się wymagalny dopiero po otrzymaniu zapłaty.

(6)

Przedmiotowy szczególny środek stanowiący odstępstwo nie ma wpływu na wysokość dochodów Estonii z tytułu VAT pobieranego na etapie ostatecznej konsumpcji i nie ma wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE upoważnia się Estonię do zawieszenia powstania prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do podatników, o których mowa w akapicie drugim, do czasu zapłacenia go dostawcy towarów lub usługodawcy.

(4)

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 12.

Zainteresowani podatnicy musieli zdecydować się na korzys­ tanie z metody, przy zastosowaniu której VAT od realizowa­ nych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania zapłaty.

30.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/5

Do dnia 31 grudnia 2010 r. metoda, o której mowa w akapicie drugim, ma zastosowanie do podatników zarejestrowanych jako przedsiębiorstwa z jednoosobową własnością. Od dnia 1 stycznia 2011 r. metoda, o której mowa w akapicie drugim, będzie miała zastosowanie do podatników, których roczny obrót nie przekracza pułapu ustalonego przez Estonię, wynoszącego nie więcej niż równowartość 200 000 EUR w walucie krajowej, określona zgodnie z art. 399 i 400 dyrek­ tywy 2006/112/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie dyrektywy upoważniającej państwa członkowskie do zawieszenia powstania prawa do odliczenia VAT do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługo­ dawcy w odniesieniu do podatników, o rocznych obrotach nieprzekraczających określonego pułapu i którzy w związku

z tym korzystają z opcjonalnej metody przy zastosowaniu której podatek od realizowanych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania przez nich zapłaty. W każdym przy­ padku niniejsza decyzja ma zastosowanie nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Estonii.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 30 z 200930.12.2009

    Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 62 z 6.3.2008)

  • Dz. U. L351 - 6 z 200930.12.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (  Dz.U. L 174 z 27.6.2001)(Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 121)

  • Dz. U. L351 - 1 z 200930.12.2009

    Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1297/2009 z dnia 22 grudnia 2009 uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 172/2008 na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.