Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (  Dz.U. L 174 z 27.6.2001)(Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 121)

Data ogłoszenia:2009-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 6

Strona 1 z 12
L 351/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

30.12.2009

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 174 z dnia 27 czerwca 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 121) Tekst rozporządzenia zastępuje się tekstem w brzmieniu:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Dziedzina ta objęta jest zakresem stosowania art. 65 Traktatu. Cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie poprawa współpracy między sądami w dziedzinie przeprowa­ dzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty. Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości ustanowioną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą propor­ cjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporzą­ dzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiąg­ nięcia tego celu. W dziedzinie przeprowadzania dowodów nie ma dotych­ czas wiążącej umowy między wszystkimi państwami członkowskimi. Konwencja haska z dnia 18 marca 1970 r. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych obowiązuje tylko między jedenastoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ponieważ dla orzeczenia w postępowaniu w sprawie cywilnej lub handlowej zawisłej przed sądem państwa członkowskiego często istotne jest przeprowadzenie dowodu w innym państwie członkowskim, działania Wspólnoty nie mogą ograniczać się do dziedziny prze­ kazywania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych objętej zakresem rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w państwach członkowskich (4). Konieczne jest więc dalsze usprawnianie współpracy sadów państw członkowskich w dziedzinie przeprowadzania dowodów. Skuteczność postępowań sądowych w sprawach cywil­ nych lub handlowych wymaga, aby przekazywanie i wykonywanie wniosków o przeprowadzenie dowodów następowało bezpośrednio i poprzez możliwie najszybsze środki między sądami państw członkowskich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 1, uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3), a także mając na uwadze, co następuje: Unia Europejska postawiła sobie za cel utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której ramach zapewniony jest swobodny przepływ osób. W celu stopniowego ustana­ wiania tej przestrzeni Wspólnota podejmuje między innymi środki niezbędne do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga, aby współpraca między sądami w dziedzinie przeprowa­ dzania dowodów została usprawniona, a w szczególności uproszczona i przyspieszona. Rada Europejska na swym posiedzeniu w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. przypomniała, że powinny zostać opracowane nowe przepisy prawno­ procesowe w sprawach o charakterze transgranicznym, w szczególności w zakresie przeprowadzania dowodów.

(5)

(6)

(1)

(7)

(2)

(3)

(8)

(1) Dz.U. C 314 z 3.11.2000, s. 2. (2) Opinia z dnia 14 marca 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Opinia z dnia 28 lutego 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 351 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 30 z 200930.12.2009

    Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 62 z 6.3.2008)

  • Dz. U. L351 - 4 z 200930.12.2009

    Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Estońską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

  • Dz. U. L351 - 1 z 200930.12.2009

    Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1297/2009 z dnia 22 grudnia 2009 uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 172/2008 na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.