Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 352 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1294/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Wietnamu i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2009-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 352 POZ 1

Strona 1 z 85
30.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/1

V

(Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM)

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) Nr 1294/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Wietnamu i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 2,

Rada rozszerzyła rozporządzeniem (WE) nr 388/2008 (3) („rozporządzenie rozszerzające”) ostateczne cło antydum­ pingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z ChRL na przywóz ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pocho­ dzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau. Rozszerzenia dokonano w następstwie dochodzenia dotyczącego obejścia środków przeprowadzonego zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. 2. OBECNE DOCHODZENIE 2.1. Wniosek o dokonanie przeglądu

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

Wniosek został złożony przez Europejską Konfederację Producentów Obuwia (CEC, „wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 35 %, ogólnej produkcji unijnej, niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami. W ramach badania reprezentatywności kilka krajowych zrzeszeń producentów obuwia w państwach członkow­ skich wyraziło swoje opinie na temat wszczęcia prze­ glądu wygaśnięcia i wniosło o zachowanie poufności ich nazw z obawy przed retorsjami handlowymi ze strony niektórych klientów wobec spółek członkowskich. Inne strony zakwestionowały zachowanie poufności nazw i stanowisk zrzeszeń sprzeciwiających się i popierających. Komisja ponownie zwróciła się do zrze­ szeń z wyraźnym pytaniem, czy mogą zgodzić się na ujawnienie swoich nazw i stanowisk. Cztery zrzeszenia zgodziły się na ujawnienie swoich nazw i stanowisk, natomiast pozostałe sprzeciwiły się temu, odnosząc się po raz kolejny do swojej obawy przed retorsjami hand­ lowymi przeciwko ich spółkom członkowskim. Komisja uznała, że w przypadku tych producentów istotnie istnieje duża możliwość retorsji handlowych w postaci utraty sprzedaży i zgodziła się na nieujawnianie ich nazw.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) A. PROCEDURA

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W dniu 5 października 2006 r. Rada nałożyła rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1472/2006 (2) („rozporządzenie pier­ wotne”) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „Chiny”) i Wietnamu („państwa, których dotyczy postę­ powanie”). Ustalone poziomy cła wynosiły od 9,7 % do 16,5 % w przypadku ChRL i 10 % w przypadku Wiet­ namu. Nałożono środki na okres dwóch lat. Docho­ dzenie, które doprowadziło do wprowadzenia wspomnia­ nych środków będzie nazywane dalej „dochodzeniem pierwotnym”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 352 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.