Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 1

Strona 1 z 7
31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/1

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (2009/1023/WSiSW)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38,

ryzmu i przestępczości transgranicznej i decyzji 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji („Umowa”).

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

(1)

Islandia w piśmie z dnia 24 września 2008 r. do prze­ wodniczącego Rady i Norwegia w piśmie z dnia 7 lipca 2008 r. do przewodniczącego Rady zwróciły się o umożliwienie im uczestnictwa w mechanizmach współpracy policyjnej i sądowej działających między państwami członkowskimi Unii ustanowionych na mocy decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (1) i decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (2) i załącznika do niej.

Z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, Umowa, która została parafowana dnia 28 listopada 2008 r. w Brukseli, powinna zostać podpi­ sana a załączona deklaracja zatwierdzona.

(4)

W Umowie przewidziano tymczasowe stosowanie niektórych jej postanowień. Postanowienia te należy stosować tymczasowo w oczekiwaniu na zakończenie procedury oficjalnego zawarcia Umowy i wejścia jej w życie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Unii Europejskiej, podpi­ sanie Umowy, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(2)

Po udzieleniu upoważnienia w dniu 24 października 2008 r. prezydencji, wspieranej przez Komisję oraz przez delegację reprezentującą państwo członkowskie obejmujące prezydencję w następnej kolejności, zakoń­ czono negocjacje umowy z Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współ­ pracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terro­

Tekst Umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej oświadczenie załą­ czone do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12.

L 353/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

Artykuł 3 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) uprawnionej (upraw­ nionych) do podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2009 r. W imieniu Rady

T. BILLSTRÖM

Przewodniczący

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/3

UMOWA między unią europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy Transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej i decyzji 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

UNIA EUROPEJSKA z jednej strony oraz ISLANDIA i NORWEGIA z drugiej strony, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, ZDECYDOWANE usprawnić współpracę policyjną i sądową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, nie naruszając przepisów o ochronie swobody jednostki, ZWAŻYWSZY, że w obecnych stosunkach między Umawiającymi się Stronami, w szczególności w stosunkach regulo­ wanych Umową zawartą przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącą włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, dużą rolę odgrywa ścisła współpraca w zwalczaniu przestępczości, PODKREŚLAJĄC, że Umawiające się Strony mają wspólny interes w tym, by współpraca policyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią była skuteczna, sprawna i zgodna z podstawowymi zasadami ich systemów prawnych oraz z prawami jednostki i zasadami Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 9 z 200931.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.