Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 71 - Strona 10

Tytuł:

Uzupełnienie

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 71 - Strona 10

Strona 10 z 17

Taki pracownik ma takie same prawo jak obywatele do rejest­ racji na listach lokatorów w regionie, w którym jest zatrud­ niony, w przypadku gdy takie listy istnieją; korzysta on z wynikających z tego korzyści i priorytetów. Jeśli jego rodzina pozostaje w jego państwie pochodzenia, jest ona uznana w tym celu jako mieszkająca w powyższym regionie, w przypadku gdy pracownicy krajowi korzystają z podobnego domniemania. Artykuł 10 Zatrudnienie w sektorze usług publicznych Obywatelowi Umawiającej się Strony prowadzącemu działal­ ność w charakterze pracownika najemnego można odmówić prawa do podjęcia zatrudnienia w służbie publicznej, która zakłada sprawowanie władzy publicznej oraz ma na celu ochronę interesów ogólnych państwa lub innych instytucji publicznych.


L 353/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

Artykuł 11 Współpraca w zakresie usług zatrudnienia Umawiające się Strony będą współpracować, w ramach sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia), w szczególności w ustanawianiu kontaktów, dopasowywania wolnych miejsc pracy oraz wniosków i wymiany informacji na temat stanu rynku pracy oraz warunków życia i pracy.

III. OSOBY PRACUJĄCE NA WŁASNY RACHUNEK

2. Pracownik przygraniczny pracujący na własny rachunek nie musi posiadać zezwolenia na pobyt. Odpowiednie organy zainteresowanego państwa mogą jednak wydać pracownikowi przygranicznemu pracującemu na własny rachunek specjalne zezwolenie na okres co najmniej pięciu lat, pod warunkiem że przedstawi przed właściwymi organami krajowymi dowód, że prowadzi lub zamierza prowadzić dzia­ łalność w charakterze osoby pracującej na własny rachunek. Zezwolenie zostaje przedłużone na okres co najmniej pięciu lat, pod warunkiem że pracownik przygraniczny przedstawi dowód, że prowadzi działalność w charakterze osoby pracującej na własny rachunek. 3. Specjalne zezwolenia są ważne na terytorium państwa wydającego zezwolenie. Artykuł 14 Mobilność zawodowa i geograficzna 1. Osoby pracujące na własny rachunek mają prawo do mobilności zawodowej i geograficznej na terytorium państwa przyjmującego. 2. Mobilność zawodowa obejmuje zmianę zawodu oraz zmianę statusu z osoby pracującej na własny rachunek na pracownika najemnego. Mobilność geograficzna obejmuje zmiany miejsca pracy oraz pobytu. Artykuł 15 Równość traktowania 1. W odniesieniu do dostępu do działalności osoby pracu­ jącej na własny rachunek oraz jej prowadzenia osobie pracującej na własny rachunek przyznaje się nie mniej preferencyjne trak­ towanie w państwie przyjmującym niż to przyznane swoim własnym obywatelom. 2. Postanowienia artykułu 9 niniejszego załącznika stosuje się mutatis mutandis do osób pracujących na własny rachunek określonych w niniejszym rozdziale. Artykuł 16 Sprawowanie władzy publicznej Osobie pracującej na własny rachunek można odmówić prawa wykonywania działalności obejmującej, nawet sporadycznie, sprawowanie władzy publicznej.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG

Artykuł 12 Zasady dotyczące pobytu 1. Obywatel Umawiającej się Strony, zamierzający osiedlić się na terytorium innej Umawiającej się Strony w celu prowadzenia działalności w charakterze osoby pracującej na własny rachunek (zwanej dalej „osobą pracującą na własny rachunek”), otrzymuje zezwolenie na pobyt ważne na okres co najmniej pięciu lat od daty jego wydania, pod warunkiem że przedstawi przed właści­ wymi organami krajowymi dowód, że osiedlił się lub zamierza się osiedlić. 2. Zezwolenie na pobyt zostaje automatycznie przedłużone na okres co najmniej pięciu lat, pod warunkiem że osoba pracu­ jąca na własny rachunek przedstawi przed właściwymi orga­ nami krajowymi dowód, że prowadzi działalność gospodarczą w charakterze osoby pracującej na własny rachunek. 3. Wydając zezwolenia na pobyt, Umawiające się Strony mogą wymagać od osób pracujących na własny rachunek jedynie dokumentów wymienionych poniżej: a) dokumentu, na mocy którego wjechała na ich terytorium; b) dowodów określonych w ustępie 1 i 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 71 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 9 z 200931.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.