Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 71 - Strona 14

Tytuł:

Uzupełnienie

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 71 - Strona 14

Strona 14 z 17

b) Osoby, które uprzednio wykonywały zatrudnienie sezo­ nowe na terytorium państwa przyjmującego przez ogólny okres nie krótszy niż 50 miesięcy w ciągu ostatnich 15 lat oraz nie spełniają warunków uprawnienia do zezwo­ lenia na pobyt zgodnie z postanowieniami litery a) niniej­ szego ustępu, mają automatycznie prawo do podjęcia zatrudnienia na czas nieokreślony. Artykuł 28 Zatrudnieni pracownicy przygraniczni 1. Zatrudniony pracownik przygraniczny jest obywatelem Umawiającej się Strony, który posiada swoje normalne miejsce zamieszkania w strefach granicznych Szwajcarii lub państw sąsiadujących i który prowadzi działalność w charakterze najemnego pracownika przygranicznego innej Umawiającej się Strony, powracając zazwyczaj do swojego głównego miejsca zamieszkania codziennie lub co najmniej raz w tygodniu. Do celów niniejszej Umowy strefy graniczne oznaczają strefy okre­ ślone w porozumieniach zawartych między Szwajcarią a jej sąsiadami dotyczących ruchu w strefach granicznych. 2. Specjalne zezwolenie jest ważne w strefie granicznej państwa wydającego zezwolenie. Artykuł 29 Prawo pracowników najemnych do powrotu 1. Pracownik najemny, który w dniu wejścia w życie niniej­ szej Umowy posiadał zezwolenie na pobyt ważne na co najmniej jeden rok oraz który następnie opuścił kraj przyj­ mujący, jest uprawniony do preferencyjnego dostępu do limitu nowych zezwoleń na pobyt w ciągu sześciu lat od swojego wyjazdu, pod warunkiem że udowodni, że jest zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Pracownik przygraniczny ma prawo do nowego specjal­ nego zezwolenia w ciągu sześciu lat od zakończenia swojego poprzedniego zatrudnienia w trakcie nieprzerwanego okresu trzech lat pod warunkiem weryfikacji jego warunków płacy i pracy, jeśli jest on zatrudniony przez dwa lata po wejściu w życie niniejszej Umowy, o ile udowodni przed właściwymi organami krajowymi, że jest zdolny do prowadzenia działal­ ności gospodarczej. 3. Młodzi ludzie, którzy opuścili terytorium Umawiającej się Strony po zamieszkiwaniu na nim przez co najmniej pięć lat przed ukończeniem 21 lat, mają prawo przez okres czterech lat powrócić do tego państwa oraz prowadzić działalność gospo­ darczą. Artykuł 30


VII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I ROZWÓJ UMOWY

Artykuł 26 Postanowienia ogólne 1. Przy stosowaniu ograniczeń ilościowych ustanowionych w artykule 10 niniejszej Umowy postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale uzupełniają lub zastępują w zależności od sytuacji inne postanowienia niniejszego załącznika.

2. Przy stosowaniu ograniczeń ilościowych ustanowionych w artykule 10 niniejszej Umowy prowadzenie działalności gospodarczej zależy od wydania zezwolenia na pobyt i/lub zezwolenia na pracę.

Artykuł 27 Zasady odnoszące się do pobytu pracowników najemnych 1. Zezwolenie na pobyt pracownika najemnego, który posiada umowę o pracę na okres krótszy niż jeden rok, zostaje przedłużone do ogółem 12 miesięcy, pod warunkiem że pracownik najemny przedstawi właściwym organom krajowym dowód, że jest zdolny do prowadzenia działalności gospodar­ czej. Nowe zezwolenie na pobyt zostaje wydane pod warun­ kiem, że pracownik najemny przedstawi dowód, że jest zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej i że limity ilościowe ustanowione w artykule 10 niniejszej Umowy nie zostały osiąg­ nięte. Nie jest on zobowiązany do opuszczenia państwa między dwoma umowami o pracę zgodnie z artykułem 24 niniejszego załącznika.

2. W okresie określonym w artykule 10 ustęp 2 niniejszej Umowy Umawiająca się Strona może zażądać przedstawienia pisemnej umowy lub projektu umowy przed wydaniem pierw­ szego zezwolenia na pobyt.

3. a) Osoby, który uprzednio wykonywały czasowe prace na terytorium państwa przyjmującego przez co najmniej 30 miesięcy, mają automatycznie prawo do podjęcia zatrud­ nienia na czas nieokreślony (1). Nie można im odmówić tego prawa na tej podstawie, że zagwarantowana liczba zezwoleń na pobyt została wyczerpana.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 71 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 9 z 200931.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.