Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 18

Strona 18 z 22

Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. W przypadku, gdy do produktu dodano serwatkę i/lub produkty pochodzące z serwatki, i/lub laktozę, i/lub kazeinę, i/lub kazeiniany, i/lub permeat, i/lub produkty objęte kodem CN 3504, kwotę za każdy wykazany kilogram mnoży się przez masę substancji mlekowej innej niż serwatka i/lub produkty pochodzące z serwatki i/lub laktoza, i/lub kazeina, i/lub kazeiniany, i/lub permeat, i/lub produkty objęte kodem CN 3504, dodane na 100 kilogramów produktu; (b) składnika obliczonego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4). Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt składa się z permeatu albo czy znajduje się w nim dodatek substancji niemlekowej i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek musi podać: — maksymalną zawartość w masie sacharozy i/lub innej substancji niemlekowej i/lub serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki i/lub laktozy i/lub kazeiny i/lub kazeinianów i/lub permeatu i/lub produktów objętych kodem CN 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego, a w szczególności, — zawartość laktozy w dodanej serwatce. Jeżeli substancja mlekowa produktu składa się z permeatu, nie wypłaca się refundacji wywozowej. (5) Skreśla się na podstawie rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/98 (Dz.U. L 98 z 31.3.1998, s. 11). (6) Skreśla się na podstawie rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/96 (Dz.U. L 111 z 4.5.1996, s. 9).


31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/43

(7) a) W przypadku serów prezentowanych w opakowaniach bezpośrednich, które zawierają także roztwór konserwujący, zwłaszcza solankę, przyznaje się refundację w odniesieniu do masy netto, pomniejszonej o masę roztworu. b) Plastikowa folia, parafina, popiół czy wosk stosowane jako opakowanie nie są uważane za część masy netto produktu do celów obliczenia refundacji. c) W przypadku serów prezentowanych w plastikowej folii oraz w przypadku gdy zadeklarowana masa netto obejmuje masę plastikowej folii kwota refundacji powinna zostać obniżona o 0,5 %. Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca powinien określić czy ser jest zapakowany w plastikową folię oraz czy zadeklarowana masa netto obejmuje masę plastikowej folii. d) W przypadku serów prezentowanych w parafinie lub popiele oraz w przypadku gdy zadeklarowana masa netto obejmuje masę parafiny lub popiołu kwota refundacji powinna zostać obniżona o 2 %. Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca powinien określić czy ser jest zapakowany w parafinę lub popiół oraz czy zadeklarowana masa netto obejmuje masę popiołu czy parafiny. e) W przypadku serów prezentowanych w wosku, przy wypełnianiu formalności celnych wnioskodawca musi określić w deklaracji masę netto sera nie włączając w to masy wosku. (8) W przypadku produktów objętych niniejszym kodem, gdy zawartość białka mleka (zawartość azotu x 6,38) w suchej masie beztłuszczowej mleka jest mniejsza niż 34 %, refundacji się nie wypłaca. W przypadku proszkowanych produktów objętych niniejszym kodem, gdy zawartość wody w masie produktu jest większa niż 5 %, refundacji się nie wypłaca. Podczas wypełniania formalności celnych, strona zainteresowana musi wskazać na odpowiedniej deklaracji minimalną zawartość białka mleka w suchej masie beztłusz­ czowej mleka oraz, w przypadku produktów proszkowanych, maksymalną zawartość wody. (9) Skreśla się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2287/2000 (Dz.U. L 260 z 14.10.2000, s. 22). 10) a) Jeżeli produkt zawiera składniki niemlekowe inne niż przyprawy lub zioła, takie jak w szczególności szynka, orzechy, krewetki, łosoś, oliwki czy rodzynki kwota ( refundacji powinna zostać obniżona o 10 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.