Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 5

Strona 5 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––––

Kod produktu

1702 90 79 2106 ex 2106 90

Pozostały

1702 90 79 9000

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

Pozostałe: Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: Pozostałe: Syrop glukozowy i z maltodekstryny (6) 2106 90 55 9000

––

–––

2106 90 55

––––

(1) Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 55. (2) Metodę analityczną, którą należy stosować do oznaczania zawartości tłuszczu stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy Komisji 84/4/EWG (Dz.U. L 15 z 18.1.1984, s. 28). (3) Procedura, według której należy postępować w celu oznaczenia zawartości tłuszczu jest następująca: — próbkę należy skruszyć tak, aby 90 % lub więcej masy mogło przejść przez sito o oczkach 500 mikrometrów, a 100 % masy mogło przejść przez sito o oczkach 1 000 mikrometrów, — metodę analityczną, którą należy następnie zastosować stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy 84/4/EWG. 4) Zawartość suchej masy skrobi oznacza się za pomocą metody ustanowionej w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 (Dz.U. L 192 z 19.7.2008, ( s.20). Czystość skrobi oznacza się za pomocą zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa, podanej w załączniku III część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1). (5) Refundacje wywozowe płatne w odniesieniu do skrobi ustala się przy pomocy następującego wzoru: 1. Skrobia ziemniaczana: ((rzeczywisty % suchej masy)/80) × refundacja wywozowa. 2. Wszystkie pozostałe rodzaje skrobi: ((rzeczywisty % suchej masy)/87) × refundacja wywozowa. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość suchej masy produktu. 6) Refundację wywozową wypłaca się w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 78 %. Refundację wywozową przewidzianą w odniesieniu do ( produktów o zawartości suchej masy mniejszej niż 78 % ustala się przy pomocy poniższego wzoru: ((rzeczywista zawartość suchej masy)/78) × refundacja wywozowa Zawartość suchej masy oznacza się za pomocą metody nr 2 ustanowionej w załączniku II do dyrektywy Komisji 79/796/EWG (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, s. 24), lub za pomocą innej odpowiedniej metody analitycznej dającej co najmniej takie same gwarancje.


31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/19

4. Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

2309 ex 2309 10

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (1):

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej: Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne: Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny: Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10 % masy skrobi lub mniej (2) (3): Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 10 11 9000 2309 10 13 9000

––

–––

––––

2309 10 11 2309 10 13

––––– ––––– ––––

Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (2): Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 10 31 9000 2309 10 33 9000

2309 10 31 2309 10 33

––––– ––––– ––––

Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi (2): Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 10 51 9000 2309 10 53 9000

2309 10 51 2309 10 53 ex 2309 90

––––– ––––– –

Pozostałe: Pozostałe, włącznie z przedmieszkami: Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne: Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny: Niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi lub mniej (2) (3): Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych (2): 2309 90 41 9000 2309 90 43 9000 2309 90 31 9000 2309 90 33 9000

––

–––

––––

–––––

2309 90 31 2309 90 33

–––––– –––––– –––––

Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy skrobi

2309 90 41 2309 90 43

–––––– –––––– –––––

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi (2): Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 90 51 9000 2309 90 53 9000

2309 90 51 2309 90 53

–––––– ––––––

(1) Objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1517/95 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.