Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9

Strona 1 z 22
31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/9

V

(Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM)

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87


KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publi­ kacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporzą­ dzeniem (EWG) nr 3846/87 (3),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) Załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2) Załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 1344/2008 traci moc.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (2), w szczególności jego art. 3 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy opublikować nomenklaturę refundacji w pełnej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2010 r. wersji, jaka wynika z przepisów wykonawczych regulujących mecha­ nizmy dotyczące wywozu produktów rolnych.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

(3) Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 36.

L 353/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH SPIS TREŚCI

Sektor

Strona

1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki 2. Ryż i ryż łamany 3. Przetwory zbożowe 4. Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego 5. Wołowina i cielęcina 6. Wieprzowina 7. Mięso drobiowe 8. Jaja 9. Mleko i przetwory mleczne 10. Cukier biały i cukier surowy nierafinowany 11. Syropy i pozostałe produkty cukrownicze

10 12 14 19 20 24 28 30 31 44 45

1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

Kod CN Opis towarów Kod produktu

1001 1001 10 00

Pszenica i meslin:

Pszenica durum: Nasiona Pozostała 1001 10 00 9200 1001 10 00 9400

–– ––

ex 1001 90

Pozostałe: Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin: Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin Pozostałe 1001 90 91 9000 1001 90 99 9000 1002 00 00 9000

––

1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1003 00 10 1003 00 90 1004 00 00

––– –––

Żyto Jęczmień:

– –

Nasiona Pozostałe

1003 00 10 9000 1003 00 90 9000

Owies:

– –

Nasiona Pozostałe

1004 00 00 9200 1004 00 00 9400

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/11

Kod CN

Opis towarów

Kod produktu

1005 ex 1005 10 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 1007 00 90 ex 1008 1008 20 00 1101 00

Kukurydza:

Nasiona: Pozostałe 1005 10 90 9000 1005 90 00 9000

–– –

Pozostałe

Ziarno sorgo:

Pozostałe

1007 00 90 9000

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

Proso

1008 20 00 9000

Mąka pszenna lub z meslin:

Mąka pszenna: Z pszenicy durum Z pszenicy zwyczajnej i orkisza: O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 600, ale mniejszej lub równej 900 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 900, ale mniejszej lub równej 1 100 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 1 100, ale mniejszej lub równej 1 650 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 1 650, ale mniejszej lub równej 1 900 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g 1101 00 15 9100 1101 00 15 9130 1101 00 15 9150 1101 00 15 9170 1101 00 15 9180 1101 00 15 9190 1101 00 90 9000 1101 00 11 9000

1101 00 11 1101 00 15

–– ––

––– ––– ––– ––– ––– –––

1101 00 90 ex 1102 1102 10 00

Mąka z meslin

Mąki ze zbóż innych, niż pszenica lub meslin:

Mąka żytnia: O zawartości popiołu od 0 do 1 400 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 1 400 ale mniejszej lub równej 2 000 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 2 000 mg/100 g 1102 10 00 9500 1102 10 00 9700 1102 10 00 9900

–– –– ––

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

Kasze i mączki: Z pszenicy: Z pszenicy durum: O zawartości popiołu od 0 do 1 300 mg/100 g: Mączki, których mniej niż 10 %, masy może przejść przez sito o oczkach 0,160 mm Pozostałe 1103 11 10 9200 1103 11 10 9400 1103 11 10 9900

1103 11 1103 11 10

––

–––

––––

––––– ––––– ––––

O zawartości popiołu większej niż 1 300 mg/100 g

1103 11 90

–––

Z pszenicy zwyczajnej i orkisza: O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 600 mg/100 g 1103 11 90 9200 1103 11 90 9800

–––– ––––

L 353/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.