Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 5

”; 5) artykuł 5 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Stawka, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom, która jest ustalana w ramach procedury budżetowej, obliczana jest jako procent sumy prognozowanego dochodu narodowego brutto (zwanego dalej »DNB«) państw członkowskich w taki sposób, aby w całości pokryć tę część budżetu, która nie jest finanso­ wana z dochodów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) decyzji 2007/436/WE, Euratom, z wkładów pienięż­ nych na dodatkowe programy badań i rozwoju technolo­ gicznego ani z innych dochodów. Stawka ta wyrażana jest w budżecie liczbą zawierającą tyle miejsc po przecinku, ile potrzeba, aby w całości podzielić między państwa członkowskie środki oparte na DNB.”; 6) w art. 6 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) Niezależnie od tego, środki z tytułu VAT i środki dodatkowe, uwzględniając wpływ na te środki rabatu przyznanego Zjednoczonemu Królestwu na nierówno­ wagę budżetową oraz obniżki brutto przyznanej Nider­ landom i Szwecji, są księgowane na rachunkach okreś­ lonych w lit. a) w następujący sposób: — dwunasta część, o której mowa w art. 10 ust. 3, jest zapisywana pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, — salda, o których mowa w art. 10 ust. 4 i 6 oraz dostosowania określone w art. 10 ust. 5 i 7 zapi­ sywane są raz do roku, z wyjątkiem szczególnych dostosowań określonych w art. 10 ust. 5 tiret pierwsze, które są zapisywane na rachunkach pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po zawarciu porozumienia między zaintereso­ wanym państwem członkowskim a Komisją.”; 7) artykuł 9 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Państwa członkowskie lub organy przez nie wyzna­ czone przekazują Komisji drogą elektroniczną: a) w dniu roboczym, w którym środki własne wpłynęły na rachunek Komisji, wyciąg z rachunku lub potwierdzenia dokonanej wpłaty, wykazującego wpis środków włas­ nych; b) bez uszczerbku dla lit. a), najpóźniej drugiego dnia roboczego po wpłaceniu środków na rachunek, wyciąg z rachunku wykazujący wpis środków własnych.”;


(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1150/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w tytule słowa „decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot” zastępuje się słowami: „decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich”; 2) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Zasoby własne Wspólnot Europejskich określone w decyzji 2007/436/WE, Euratom (*), zwane dalej »środkami włas­ nymi«, są udostępniane Komisji i poddawane kontroli w sposób określony w niniejszym rozporządzeniu bez uszczerbku dla rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 (**), rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (***) i dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom (****). ___________ (*) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. (**) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9). (***) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1). (****) Dz.U. L 49 z 21.2.1989, s. 26.”; 3) w art. 2 ust. 1 słowa „art. 2 ust. 1 lit. a) i b) decyzji 2000/597/WE, Euratom” zastępuje się słowami: „art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom”; 4) w art. 3, akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Dokumenty uzupełniające odnoszące się do procedur i podstawowych statystyk określonych w art. 3 rozporzą­ dzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 przechowywane są przez państwa członkowskie do dnia 30 września czwar­

5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/3

8) artykuł 10 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 10 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.