Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 1

Strona 1 z 5
5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 279 ust. 2,


Zgodnie z drugim akapitem art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom, w latach 2007–2013 Nider­ landy i Szwecja korzystają z obniżki brutto swoich wkładów opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB), finansowanych przez wszystkie państwa człon­ kowskie. Późniejsze zmiany wartości DNB nie prowadzą do zmiany finansowania tej obniżki brutto.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 183,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

Uwzględniając fakt, że decyzja 2007/436/WE, Euratom odnosi się do DNB zamiast do produktu narodowego brutto (PNB), należy odpowiednio dostosować rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (4). System środków własnych Wspólnot Europejskich nie przewi­ duje już wkładów finansowych opartych na PNB, dlatego nie ma już potrzeby odnoszenia się do nich w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1150/2000.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (3),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Mając na celu skuteczne zarządzanie rachunkami środków własnych Komisji, należy ustanowić szczególne przepisy, aby dostosować przekazywanie danych i okresy sprawozdawcze do bieżących praktyk bankowych.

(1)

Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. przedstawiła liczne konkluzje odno­ szące się do systemu środków własnych Wspólnot, w których wyniku przyjęto decyzję 2007/436/WE, Euratom.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom nie występuje rozróżnienie na opłaty rolne i należności celne przywozowe.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. C 192 z 29.7.2008, s. 1.

Począwszy od budżetu na rok 2007, w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym pomiędzy Parlamentem Europej­ skim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (5) nie przewiduje się już szczególnego mechanizmu finansowania rezerwy dotyczącej pożyczek i gwarancji kredytowych oraz rezerwy przeznaczonej na pomoc nadzwyczajną. Rezerwa przeznaczona na pomoc nadzwyczajną została ujęta w budżecie jako „rezerwa”, zaś rezerwa dotycząca pożyczek i gwarancji kredytowych została uznana za wydatek obowiązkowy z budżetu ogólnego.

(4) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1. (5) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 36/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

(7)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo­ rządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000. Uwzględniając art. 11 decyzji 2007/436/WE, Euratom, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem wejścia w życie tej decyzji i powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.,

tego roku następującego po danym roku budżetowym. Dokumenty uzupełniające dotyczące środków z tytułu VAT są przechowywane przez taki sam okres.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.