Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 15

Strona 1 z 2
5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/15

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Konsu­ menckich, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

kacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecz­ nych (2). Jednakże wykorzystanie substancji zaliczonej do kategorii 3 w myśl dyrektywy 67/548/EWG może być dopuszczone, jeżeli zostanie ono poddane ocenie i zatwierdzone przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP).

(4)

SCCP jest zdania, że toluen, sklasyfikowany jako substancja CMR kategorii 3 w myśl załącznika I do dy­ rektywy 67/548/EWG, jest bezpieczny z toksykologicznego punktu widzenia, o ile jego zawar­ tość nie przekracza 25 % w produktach do paznokci; należy jednak unikać wdychania tej substancji przez dzieci. W następstwie podjęcia przez jedno z państw członkow­ skich środków ograniczających na podstawie art. 12 dy­ rektywy 76/768/EWG w odniesieniu do wykorzystania eteru monobutylowego glikolu dietylenowego (DEGBE) i eteru monobutylowego glikolu etylenowego (EGBE) w produktach kosmetycznych zasięgnięto opinii SCCP. Komitet naukowy jest zdania, że wykorzystywanie DEGBE jako rozpuszczalnika w produktach do barwienia włosów w stężeniu nieprzekraczającym 9,0 % nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumentów. Ponadto komitet naukowy uważa, że wykorzystywanie EGBE jako rozpuszczalnika w stężeniu nieprzekraczającym 4,0 % w utleniających produktach do barwienia włosów i w stężeniu nieprzekraczającym 2,0 % w nieutleniających produktach do barwienia włosów nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie SCCP nie uznał za bezpieczne wykorzystania tych substancji w produktach mających postać aerozoli, w związku z czym należy zakazać ewentualnego wykorzystania tych substancji w takiej postaci. Należy zatem 76/768/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

W następstwie podjęcia przez jedno z państw członkow­ skich środków ograniczających na podstawie art. 12 dy­ rektywy 76/768/EWG w odniesieniu do wykorzystania glikolu dietylenowego (DEG) w produktach kosmetycz­ nych zasięgnięto opinii SCCP. Biorąc pod uwagę opinię komitetu naukowego, że DEG nie powinien być stoso­ wany jako składnik produktów kosmetycznych, ale stężenie DEG wynoszące maksymalnie 0,1 % w postaci zanieczyszczeń w gotowych produktach kosmetycznych można uznać za bezpieczne, należy zakazać stosowania tej substancji w produktach kosmetycznych, a maksymalną zawartość śladową ustalić na 0,1 %. W następstwie podjęcia przez jedno z państw członkow­ skich środków ograniczających na podstawie art. 12 dy­ rektywy 76/768/EWG w odniesieniu do wykorzystania fitonadionu w produktach kosmetycznych zasięgnięto opinii SCCP. Komitet naukowy jest zdania, że wykorzys­ tanie fitonadionu w produktach kosmetycznych nie jest bezpieczne, ponieważ może on wywoływać alergię skórną, a osoby nią dotknięte mogą nie mieć możliwości zastosowania ważnego środka leczniczego. W związku z tym należy zakazać stosowania tej substancji. W dyrektywie 76/768/EWG zakazano wykorzystywania w produktach kosmetycznych substancji uznanych za rakotwórcze, mutagenne lub działające toksycznie na rozrodczość (zwanych dalej substancjami CMR) z kategorii 1, 2 i 3 w rozumieniu załącznika I do dyre­ ktywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych odnoszących się do klasyfi­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.