Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18 - Strona 2

Strona 2 z 3

ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (3), w szczególności jego art. 16 stanowiący, że Komisja Europejska będzie uwzględniać kontrole ochrony planowane lub niedawno przeprowadzone przez organizacje międzyrządowe w celu zapewnienia ogólnej efektywności różnych inspekcji i działań kontrolnych w dziedzinie ochrony lotnictwa, UWZGLĘDNIAJĄC stosowanie właściwych przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (4), oraz decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (zwanej dalej „decyzją 2001/844/WE, EWWiS, Euratom”), w szczególności jej sekcje 10 i 26 oraz zmiany do niej (5), MAJĄC NA UWADZE fakt, że większość norm zawartych w załączniku 17 zawarta jest także w rozporządzeniu (WE) nr 2320/2002 oraz że Komisja Europejska przeprowadza inspekcje w państwach członkowskich Unii Europejskiej (zwanej dalej „UE”) w celu monitorowania stosowania wspomnianego rozporządzenia, BIORĄC POD UWAGĘ, że podstawowe cele programu kontroli ICAO i programu inspekcji Komisji Europejskiej to poprawa poziomu ochrony lotnictwa poprzez ocenę wdrożenia właściwych norm, wykrywanie ewentualnych braków oraz, w razie potrzeby, zapewnienie usunięcia braków, BIORĄC POD UWAGĘ, że pożądane jest ustanowienie wzajemnej współpracy w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych w sposób zapewniający lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów oraz unikanie dublowania pracy, przy jednoczesnym zachowaniu uniwersalności oraz integralności programu ICAO USAP, (1) (2) (3) (4) (5) Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Decyzje 355 z 30.12.2002, s. 1. 97 z 9.4.2008, s. 72. 213 z 23.8.2003, s. 3. 145 z 31.5.2001, s. 43. 2005/94/WE, Euratom, 2006/70/WE, Euratom oraz 2006/548/WE, Euratom.


L 36/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

BIORĄC POD UWAGĘ, że Komisji Europejskiej przysługują uprawnienia wykonawcze w zakresie zapewnienia wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony lotnictwa cywilnego, BIORĄC POD UWAGĘ, że podczas swojej 176 sesji Rada ICAO zarządziła, iż w miarę możliwości prowadzone przez ICAO kontrole ochrony lotnictwa powinny skupiać się na zdolności państwa do zapewnienia właściwego nadzoru krajowego, a ponadto zwróciła się do sekretarza generalnego o przeanalizowanie mechanizmów współpracy i najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów w regionach, gdzie prowadzone są programy obowiązkowej regionalnej kontroli rządowej, 1. Postanowienia ogólne 1.1. Normy zawarte w załączniku 17, które nie są zawarte w prawodawstwie WE, nie są objęte zakresem niniejszego porozumienia o współpracy. 1.2. W odniesieniu do norm zawartych w załączniku 17, które są zawarte w prawodawstwie WE, ICAO oceni przeprowadzone przez Komisję Europejską inspekcje właściwych organów krajowych w państwach członkow­ skich UE w celu zweryfikowania przestrzegania tych norm przez Umawiające się Strony związane prawodaw­ stwem wspólnotowym dotyczącym ochrony lotnictwa cywilnego, zgodnie z art. 3 niniejszego porozumienia o współpracy. 1.3. Przeprowadzanie ocen ICAO we Wspólnocie Europejskiej omawiane jest na żądanie jednej ze stron, przy czym co najmniej raz w roku. 1.4. Kontrolerzy ICAO mogą co pewien czas dołączać do prowadzonych przez Komisję Europejską inspekcji portów lotniczych w UE jako obserwatorzy, po uzyskaniu przez Komisję Europejską wyraźnej zgody odnośnego państwa członkowskiego UE. 2. Informacje o inspekcjach Komisji Europejskiej we Wspólnocie Europejskiej, które należy przekazywać ICAO 2.1. zgodnie z decyzją 2001/844/WE, EWWiS, Euratom, upoważnionemu personelowi ICAO przekazywane są nastę­ pujące informacje niejawne UE na poziomie „RESTREINT UE”: A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.