Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18 - Strona 3

Strona 3 z 3

wspólne zasady i normy w dziedzinie ochrony lotnictwa, przyjęte zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 lub art. 4 rozporządzenia (WE) nr 300/2008; oraz B. w odniesieniu do przeprowadzanych przez Komisję Europejską inspekcji właściwych organów państw człon­ kowskich UE: a) ogólne informacje o planowaniu inspekcji przeprowadzanych przez Komisję Europejską, w tym harmono­ gram inspekcji właściwych organów krajowych, oraz wszelkie jego zmiany i modyfikacje, natychmiast po ich wprowadzeniu; b) status działalności inspekcyjnej w stosunku zarówno do właściwych organów krajowych, jak i portów lotniczych, daty przedstawienia ostatecznych sprawozdań z inspekcji oraz daty otrzymania planów dzia­ łania od odnośnego państwa; c) metodyka inspekcji Komisji Europejskiej; d) sprawozdanie z inspekcji właściwych organów krajowych wraz z otrzymanym od danego państwa planem działania w zakresie inspekcji właściwych organów krajowych, określającym działania i terminy usunięcia wszelkich wykrytych braków; oraz e) działania uzupełniające, podejmowane przez Komisję Europejską w związku z inspekcją właściwych organów krajowych. 2.2. ICAO ogranicza dostęp do przekazanych przez Komisję Europejską informacji niejawnych UE w kontekście przedmiotowej współpracy do upoważnionego personelu na zasadzie ścisłej potrzeby. Upoważniony personel nie ujawnia tych informacji żadnym osobom trzecim. ICAO wdraża wszelkie mechanizmy prawne i wewnętrzne niezbędne do ochrony poufności informacji przekazywanych przez Komisję Europejską.


5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/21

2.3. Komisja Europejska i ICAO uzgadniają dodatkowe procedury ochrony informacji niejawnych przekazywanych przez Komisję Europejską zgodnie z niniejszym porozumieniem o współpracy. Procedury takie obejmują możli­ wość weryfikacji przez Komisję Europejską, które środki ochronne zostały wdrożone przez ICAO. 3. Przeprowadzane przez ICAO oceny systemu inspekcji Komisji Europejskiej w dziedzinie ochrony lotnictwa 3.1. Przeprowadzane przez ICAO oceny systemu inspekcji Komisji Europejskiej w dziedzinie ochrony lotnictwa polegają na analizie wymogów Komisji Europejskiej oraz informacji przekazywanych zgodnie z art. 2. W razie potrzeby ICAO składa wizyty w Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej w jej siedzibie w Brukseli w Belgii. 3.2. Szczególne warunki i praktyczne aspekty przeprowadzanych przez ICAO ocen systemu inspekcji Komisji Euro­ pejskiej w dziedzinie ochrony lotnictwa uzgadniane są w drodze wymiany pism między ICAO i Komisją Euro­ pejską. 4. Rozstrzyganie sporów 4.1. Wszelkie różnice zdań lub spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia o współpracy rozstrzygane są w drodze negocjacji między Stronami. 4.2. Żadne sformułowanie w niniejszym porozumieniu o współpracy ani w dokumentach z nim związanych nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się przez Strony jakichkolwiek przywilejów czy immunitetów. 5. Pozostałe umowy 5.1. Niniejsze porozumienie o współpracy nie zastępuje ani nie wyklucza innych form współpracy między Stronami. 6. Przegląd – wejście w życie 6.1. Strony dokonują przeglądu wykonania niniejszego porozumienia o współpracy z końcem bieżącej fazy programu USAP oraz wcześniej, jeżeli jedna ze Stron uzna to za konieczne. 6.2. Do czasu jego wejścia w życie porozumienie o współpracy stosowane jest tymczasowo od daty jego podpisania. 6.3. Niniejsze porozumienie o współpracy wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po przekazaniu ostatniego z dwóch powiadomień, za pomocą których Strony poinformują się nawzajem o zakończeniu swoich procedur wewnętrznych. Sporządzono w Montrealu, dnia siedemnastego września dwa tysiące ósmego roku, w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

W imieniu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.