Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18

Strona 1 z 3
L 36/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych (2009/97/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodo­ wego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych, z zastrzeżeniem decyzji Rady dotyczącej zawarcia wspomnianego porozumienia. Tekst porozumienia jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia. Artykuł 3 Z zastrzeżeniem wzajemności, porozumienie jest stosowane tymczasowo od daty jego podpisania do czasu zakończenia procedur wymaganych do jego formalnego zawarcia.

Dnia 30 listopada 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy dotyczącej kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych między Wspólnotą Europejską i Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty porozu­ mienie o współpracy z ICAO w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku I oraz procedurą ad hoc określoną w załączniku II do decyzji Rady upoważniającej Komisję do rozpoczęcia negocjacji. Z zastrzeżeniem możliwości jego ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, porozumienie powinno zostać podpisane i stosowane tymczasowo,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r. W imieniu Rady

B. HORTEFEUX

(3)

Przewodniczący

5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/19

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO LOTNICTWA CYWILNEGO („ICAO”), oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA („WE”), zwane dalej „Stronami”, PRZYWOŁUJĄC Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (zwaną dalej „konwencją chicagowską”), w szczególności jej załącznik 17 – Ochrona (zwany dalej „załącznikiem 17”), MAJĄC NA UWADZE rezolucję zgromadzenia ICAO A35-9, nakazującą Sekretarzowi Generalnemu kontynuację powszechnego programu kontroli ochrony lotnictwa (Universal Security Audit Programme – USAP), obejmującego regularne, obowiązkowe, systematyczne i zharmonizowane kontrole ochrony lotnictwa we wszystkich Umawiających się Państwach konwencji chicagowskiej (zwanych dalej „Umawiającymi się Państwami”), PRZYWOŁUJĄC rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1) (zwane dalej „rozporządzeniem 2320/2002”) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (2) (zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 300/2008”), które zastąpi rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 po przyjęciu niezbędnych środków wykonawczych, BIORĄC POD UWAGĘ rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.