Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 22

Strona 1 z 5
L 36/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22) (2009/98/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26 ust. 2,


i mogą mieć znaczenie w kontekście zarządzania rezer­ wami walutowymi EBC. Terminowe swapy na stopy procentowe powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe swapy na stopy procentowe typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje powinny być wykazywane w ten sam sposób, co kontrakty futures na stopy procen­ towe,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europej­ skiego Banku Centralnego (1) wymaga wprowadzenia zmian odzwierciedlających podejmowane decyzje oraz rozwój sytuacji na rynku.

Artykuł 1 Zmiany w decyzji EBC/2006/17 W decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Europejski Bank Centralny (EBC) dokonał zmiany zasad w zakresie przekazywania informacji dotyczących trans­ akcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, w celu dalszego zwiększenia przejrzystości rocznego sprawozdania finansowego EBC. Zgodnie ze zmienio­ nymi zasadami papiery wartościowe, które uprzednio były klasyfikowane jako finansowe środki trwałe, należy reklasyfikować z pozycji „Pozostałe aktywa finansowe” do odpowiedniej pozycji po aktywnej stronie bilansu – w zależności od kraju pochodzenia emitenta, waluty oraz w zależności od tego, czy dane papiery wartościowe są utrzymywane do terminu zapadalności. Ponadto wszelkie instrumenty finansowe należące do wyodrębnionych portfeli powinny być wykazywane w pozycji „Pozostałe aktywa finansowe”.

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przeszacowanie złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych niebędących papierami wartoś­ ciowymi sklasyfikowanymi jako »utrzymywane do terminu zapadalności« oraz niezbywalnych papierów wartościowych, a także instrumentów finansowych (bilansowych i pozabilansowych) jest dokonywane na koniec roku, po kursach i cenach rynkowych.”;

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(3)

Decyzja EBC/2006/17 nie zawiera szczegółowych zasad w zakresie rachunkowości terminowych swapów na stopy procentowe, walutowych kontraktów futures oraz kontraktów futures na akcje. Instrumenty te są coraz częściej wykorzystywane na rynkach finansowych

(1) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38.

„4. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako »utrzymy­ wane do terminu zapadalności« oraz niezbywalne papiery wartościowe wycenia się według zamortyzowanych kosztów, z uwzględnieniem utraty wartości.”;

5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/23

2) artykuł 10 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 10 Zbywalne instrumenty udziałowe Zbywalne instrumenty udziałowe księguje się zgodnie z postanowieniami art. 9 wytycznych EBC/2006/16.”;

4) w art. 17 dodaje się zdanie w brzmieniu: „W przypadku terminowych swapów na stopy procentowe amortyzacja rozpoczyna się w dacie waluty transakcji.”; 5) zmiany w załącznikach I i III do decyzji EBC/2006/17 wyszczególniono w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Postanowienie końcowe Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2008 r.

3) artykuł 16 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 16 Kontrakty futures Kontrakty futures księguje się zgodnie z postanowieniami art. 16 wytycznych EBC/2006/16.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.