Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 46

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 46

Strona 1 z 8
L 36/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21) (2009/100/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,


Aktualnie obowiązujące zasady dotyczące instrumentów udziałowych wymagają zmian odzwierciedlających możli­ wość realizowania transakcji, których przedmiotem są zbywalne instrumenty udziałowe, w ramach zarządzania rezerwami walutowymi EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 47 ust. 2, tiret drugie i trzecie Statutu,

Artykuł 1 Zmiany w wytycznych EBC/2006/16

a także mając na uwadze, co następuje:

W wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Transakcje, których przedmiotem są papiery wartoś­ ciowe, w tym instrumenty udziałowe, wyrażone w walutach obcych, mogą być nadal księgowane zgodnie z podejściem kasowym/rozliczeniowym. Naliczone od nich odsetki, w tym premie lub dyskonto, są księgowane codziennie; począwszy od wyznaczonej daty rozliczenia.”; 2) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przeszacowanie złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych nie będących papierami wartoś­ ciowymi sklasyfikowanymi jako »utrzymywane do terminu zapadalności« oraz niezbywalnych papierów wartościowych, a także instrumentów finansowych (bilansowych i pozabilansowych) jest dokonywane kwar­ talnie, po kursach i cenach rynkowych. Nie uniemożliwia to podmiotom sprawozdawczym dokonywania przesza­ cowania portfeli z większą częstotliwością na potrzeby wewnętrznych, pod warunkiem że w ciągu kwartału będą one wykazywać pozycje w swoich bilansach jedynie po cenie transakcji.”; b) dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „5. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako »utrzymy­ wane do terminu zapadalności« oraz niezbywalne papiery wartościowe wycenia się według zamortyzowanych kosztów, z uwzględnieniem utraty wartości.”;

(1)

Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (1) wymagają wprowadzenia zmian odzwierciedlających podejmowane decyzje oraz rozwój sytuacji na rynku.

(2)

Eurosystem dokonał zmiany zasad w zakresie przekazy­ wania informacji dotyczących transakcji, których przed­ miotem są papiery wartościowe w celu dalszego zwięk­ szenia przejrzystości sprawozdań finansowych. Zgodnie ze zmienionymi zasadami, papiery wartościowe, które uprzednio były klasyfikowane jako finansowe środki trwałe należy reklasyfikować z pozycji „Pozostałe aktywa finansowe” do odpowiedniej pozycji po aktywnej stronie bilansu – w zależności od kraju pochodzenia emitenta, waluty oraz w zależności od tego, czy dane papiery wartościowe są utrzymywane do terminu zapadalności. Ponadto wszelkie instrumenty finansowe należące do wyodrębnionych portfeli powinny być wykazywane w pozycji „Pozostałe aktywa finansowe”. Wytyczne EBC/2006/16 nie zawierają szczegółowych zasad w zakresie rachunkowości terminowych swapów na stopy procentowe, walutowych kontraktów futures oraz kontraktów futures na akcje. Instrumenty te są coraz częściej wykorzystywane na rynkach finansowych i mogą mieć znaczenie w kontekście zarządzania rezer­ wami walutowymi EBC. Terminowe swapy na stopy procentowe powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe swapy na stopy procentowe typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje powinny być wykazywane w ten sam sposób, co kontrakty futures na stopy procen­ towe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.