Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 62

Strona 1 z 7
L 36/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA (1), MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE”

UWZGLĘDNIAJĄC, Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,


zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd przyjmuje, po konsultacji z Komisją Europejską, akty prawne odpowiadające aktom przyjętym przez Komisję Europejską,

UWZGLĘDNIAJĄC, Porozumienie pomiędzy państwami EFTA

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) i art. 1 w części I protokołu 3,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozu­

2003/361/WE (6) dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zastępuje wcześ­ niejsze zalecenie Komisji 96/280/WE (7) dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw,

MAJĄC NA UWADZE, że Komisja Europejska wydała zalecenie

mienia o Nadzorze i Trybunale Urząd wydaje zawiadomienia i wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeżeli porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak przewiduje lub jeżeli Urząd uznaje to za konieczne,

ODWOŁUJĄC SIĘ DO zasad proceduralnych i merytorycznych w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjętych dnia 19 stycznia 1994 r. przez Urząd (5), (1) (2) (3) (4) Zwany dalej Urzędem. Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Zbiór zawiadomień, wytycznych itp. przyjętych przez Urząd w tym zakresie, zwany dalej wytycznymi w sprawie pomocy państwa. 5) Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz ( w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia. Zaktualizowana wersja wytycznych w sprawie pomocy państwa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu: www.eftasurv.int

MAJĄC NA UWADZE, że poprzedni rozdział 10 wytycznych w sprawie pomocy państwa, uwzględniający zalecenie Komisji 96/280/WE, został wykreślony przez Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. (8) z uwagi na fakt, że nowa definicja MŚP określona w nowym zaleceniu Komisji 2003/361/WE została również włączona do załącznika do nowego rozporządzenia o wyłączeniu grupowym w sprawie pomocy dla MŚP (9), (6) (7) (8) (9) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36. Dz.U. L 107 z 30.4.1996, s. 4. Dz.U. L 120 z 12.5.2005, s. 39. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię­ biorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33) zmienione rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 364/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, s. 22). Oba rozporządzenia zostały włączone do sekcji 1f załącznika XV do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu nr 88/2002 (Dz.U. L 266 z 3.10.2002, s. 56 oraz Suplement EOG nr 49 z 3.10.2002, s. 42) oraz decyzją Wspólnego Komitetu nr 131/2004 (Dz.U. L 64 z 10.3.2005, s. 67 oraz Suplement EOG nr 12 z 10.3.2005, s. 49).

5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/63

MAJĄC NA UWADZE, że definicja MŚP pełni rolę ogólnego

narzędzia referencyjnego w ramach wytycznych w sprawie pomocy państwa, które zawierają kilka odniesień do definicji MŚP, Urząd uznaje za użyteczne włączenie nowej definicji MŚP przedstawionej w nowym zaleceniu Komisji 2003/361/WE do wytycznych w sprawie pomocy państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w nowym zaleceniu Komisji 2003/361/WE powinna zatem zostać uwzględniona w wytycznych w sprawie pomocy państwa jako nowy rozdział 10, MAJĄC NA UWADZE, że inne rozdziały wytycznych w sprawie pomocy państwa odnoszą się do poprzedniej definicji małych i średnich przedsiębiorstw, określonej w poprzednim rozdziale 10, i powinny zatem zostać zmienione tak, aby odnosiły się do nowej definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, jakie Urząd odbył z Komisją Europejską w sprawie włączenia zalecenia Komisji 2003/361/WE do wytycznych w sprawie pomocy państwa, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, jakie Urząd odbył z państwami

decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.