Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 14

Strona 14 z 19

Jak wynika z tabeli powyżej (patrz: sekcja I.2.2.b) niniejszej decyzji) kapitał spółki Farice hf. wzrósł z 327 000 EUR do 14 070 000 EUR w styczniu 2003 r. Udział państwa islandz­ kiego zwiększył się z 27,33 % (90 000 EUR) do 46,53 % (6 547 000 EUR), tzn. o niemal 20 punktów procentowych. Władze islandzkie wprawdzie zgodnie z prawdą podają, że udział spółki Síminn zwiększył się z 155 000 EUR do 4 690 000 EUR, jednak w ujęciu względnym udział spółki Síminn spadł z 47,33 % do 33,33 % (14 punktów procento­ wych). Z wyjątkiem spółki Telefonverkið pozostali akcjona­ riusze również odnotowali zmniejszenie swoich udziałów (z 1,33 % do 0,33 %), co oznacza, że w ujęciu realnym zaangażo­ wanie podmiotów komercyjnych uległo ograniczeniu.


Z drugiej strony pomoc państwa występuje, jeżeli świeży kapitał zostaje wniesiony w okolicznościach nieakceptowalnych dla prywatnego inwestora działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Według rozdziału 19.6(c) wytycznych ma to miejsce m.in. w przypadku, kiedy na skutek zastrzyku świeżego kapitału do spółki o akcjonariacie podzielonym między podmioty prywatne i publiczne, udział organów władzy publicznej osiąga poziom znacząco wyższy od początkowego, a względne ograniczenie zaangażowania akcjonariuszy prywat­ nych wynika w dużej mierze z niekorzystnych prognoz doty­ czących zysków.

Prawdopodobnie wynikało to z niekorzystnych prognoz doty­ czących zysków spółki. W liście z września 2004 r. władze islandzkie stwierdziły, że:

Władze islandzkie twierdzą, że zwiększenie udziału państwa islandzkiego w kapitale akcyjnym nie powinno być traktowane jako zastrzyk świeżego kapitału, lecz raczej jako utworzenie nowej spółki. Władze islandzkie twierdzą, że spółka Farice hf., z kapitałem akcyjnym wynoszącym 30 mln ISK we wrześniu 2002 r. nie była w stanie podjąć się realizacji projektu budowy i obsługi podmorskiego kabla komunikacyjnego. Pierwsze zwiększenie kapitału odbyło się w styczniu 2003 r. zamiast utworzenia nowej spółki i w związku z tym, zdaniem władz islandzkich, nie stanowiło normalnego „zwiększenia kapitału” spółki, ale w rzeczywistości przypominało założenie nowej spółki z nowym celem. Urząd zaznacza, że wytyczne w sprawie pomocy państwa traktują zwiększenie kapitału akcyj­

(1) Patrz: sekcja I 2.2.b niniejszej decyzji.

„Spółka Síminn uznała, że zwiększenie przepustowości w stopniu zaspokajającym zapotrzebowanie, a także zapew­ nienie łączy alternatywnych na wypadek sytuacji awaryjnych, to przedsięwzięcie ryzykowne pod względem finansowym, zapewniające niewielki zwrot z inwestycji (szczególnie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie prywaty­ zacji). Rząd zaangażował się, aby ułatwić niezbędną moderni­ zację łączy, szczególnie ze względu na krótki czas pozostający do momentu, kiedy zapotrzebowanie przekroczy dostępną przepustowość”.

Władze islandzkie stwierdziły ponadto, że niechęć rynku wobec projektu uwidoczniła się w fazie przygotowawczej, kiedy spółki Síminn i Telefonverkið zleciły spółce IBM Consulting analizę żywotności ekonomicznej projektu oraz możliwości jego finan­ sowania. Z dokonanych ustaleń wynikało jasno, że niemożliwe było finansowanie tradycyjnymi środkami (2).

(2) Patrz: list władz islandzkich z dnia 25 czerwca 2004 r., o. 3.

L 36/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

Wydaje się zatem, że początkowy brak zaangażowania inwes­ torów był powodem subskrypcji niezbędnego zwiększenia kapi­ tału przez rząd na początku 2003 r. (1), co doprowadziło do zwiększenia udziału państwa w spółce Farice hf.

A oraz zwiększenie kapitału akcyjnego przez państwo islandzkie stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.

Zwiększeniu udziału państwa islandzkiego w spółce Farice towarzyszyło także udzielenie gwarancji państwa na kredyt terminowy A w kwocie 9,4 mln EUR, omówionej powyżej w niniejszej dyskusji. Zgodnie z rozdziałem 19.6 (d) wytycz­ nych zakłada się istnienie pomocy państwa, jeżeli interwencja władz przyjmuje postać nabycia udziału w kapitale w połączeniu z innymi rodzajami interwencji, podlegającymi zgłoszeniu na mocy art. 1 ust. 3 części I Protokołu 3 do Poro­ zumienia o Nadzorze i Trybunale.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.