Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 16

Strona 16 z 19

5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/81

z prywatnej inicjatywy grupy podmiotów gospodarczych, nie wywarła jednak szerszego korzystnego wpływu na gospodarkę europejską ani nie przysporzyła istotnych korzyści ogółowi społeczeństwa. Przedmiotowy projekt nie przynosi korzyści Europejskiemu Obszarowi Gospodarczemu jako całości (1), a także pozostaje poza ramami jakichkolwiek działań wspólno­ towych w tej dziedzinie (2). Należy ocenić, czy pomoc może być uzasadniona na podstawie art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG. Zgodnie z tym prze­ pisem pomoc może zostać uznana za zgodną, jeżeli jest „prze­ znaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodar­ czych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem”. Urząd uważa, że ocena zgodności powinna być oparta bezpo­ średnio na art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG. Aby środek pomocy państwa mógł być uznany za zgodny ze wspom­ nianym przepisem, musi on być konieczny i proporcjonalny do założonego celu.


3.1. KONIECZNOŚĆ ŚRODKÓW POMOCY

usługę, która ze swej natury będzie pozytywnie oddziaływać na wydajność i wzrost dużej liczby sektorów i rodzajów działal­ ności.

Jak wynika z jego historii (w szczególności ze studium wyko­ nalności z marca 2002 r.), projekt Farice nie był w stanie rozwinąć się jako inicjatywa czysto prywatna. Zarówno udzie­ lenie gwarancji państwa, jak i zwiększenie kapitału akcyjnego wynikały z potrzeby większego zaangażowania państwa w celu zapewnienia żywotności ekonomicznej projektu. Bez zaangażo­ wania państwa uległby on opóźnieniu lub w ogóle nie zostałby zrealizowany. Z tych względów Urząd uważa, że wsparcie ze strony państwa było konieczne w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG.

3.2. PROPORCJONALNOŚĆ ŚRODKÓW POMOCY

Urząd stwierdza, że przedmiotowy projekt ma na celu zabez­ pieczenie łączności internetowej z Islandią dzięki niezawodnej metodzie przesyłu, dla której dotychczas wykorzystywane łącze CANTAT-3 stanowić będzie połączenie zapasowe. Ze względu na swoje położenie geograficzne Islandia jest szczególnie uzależniona od dostępu do opłacalnych i niezawodnych łączy telekomunikacyjnych. Jak wynika z sekcji I.2 niniejszej decyzji, alternatywy w postaci istniejącego kabla CANTAT-3 lub sate­ litów nie były opcjami realistycznymi w dłuższym horyzoncie czasowym z powodu ograniczeń technicznych, uzależnienia od pozostałych akcjonariuszy konsorcjum (CANTAT-3 (3)) lub rosnących kosztów (satelity). Nowy kabel podmorski, który stanie się podstawowym łączem transmisyjnym Islandii, ma większe zdolności przesyłowe, jest bardziej niezawodny i przy wsparciu ze strony CANTAT-3 jest w stanie zabezpieczyć możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych w Islandii. Decyzjami dotyczącymi polityki i pomocy państwa (4) Komisja potwierdziła, że dostępność połączeń szero­ kopasmowych (5) jest słusznym celem i stanowi tego rodzaju

(1) Patrz np.: decyzja w sprawie pomocy państwa N 576/98, Zjedno­ czone Królestwo – dotycząca połączeniu Eurotunelu z liniami kole­ jowymi Zjednoczonego Królestwa, gdzie szybkobieżne połączenie kolejowe było połączeniem o znaczeniu dla całej UE, nie tylko dla jednego lub kilku państw członkowskich. 2) W odniesieniu do tego kryterium patrz np.: decyzja Komisji ( 96/369/WE dotycząca pomocy podatkowej w zakresie amortyzacji na rzecz niemieckich linii lotniczych (Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 42. 3) Zgodnie ze sprawozdaniem podsumowującym przedstawionym ( przez władze islandzkie w powiadomieniu z dnia 27 lutego 2004 r., szczególnie będąca członkiem konsorcjum spółka Teleglobe miała problemy finansowe. (4) Patrz: plan działania e-Europa z 2004 r., komunikat Komisji „Powszechne społeczeństwo informacyjne”, 28.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.