Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 18

Strona 18 z 19

1,4 mln EUR) jest raczej ograni­ czona w porównaniu z łącznymi kosztami inwestycji, wynoszą­ cymi 48,9 mln EUR, gdyż jest równa 2,9 %. Odnośnie do zwiększenia kapitału przez państwo islandzkie, w czerwcu 2003 r. udział państwa w kapitale akcyjnym spadł do 41 %, podczas gdy udział kapitałowy spółki Síminn i pozostałych dostawców, takich jak Og Vodafone wzrósł. Władze islandzkie zaznaczyły, że pomimo otwartości obecnego akcjonariatu na nowe podmioty żadna spółka nie okazała zainteresowania projektem (3). Obliczenie kwoty pomocy państwa wynikającej ze zwiększenia kapitału akcyjnego państwa islandzkiego nie jest jednoznaczne. Jednakże nawet jeżeli przy zastosowaniu podejścia skrajnego potraktowano by całość zwiększenia kapi­ tału jako pomoc państwa i nawet gdyby uznano całość kredytu terminowego A jako pomoc państwa (4), łączna kwota zaanga­ żowania państwa islandzkiego wyniosłaby ok. 15,5 mln EUR. Jest to ok. 32 % kosztów inwestycyjnych przeznaczonych na projekt Farice (5).


Projekt Farice sprzyja konkurencji, tworząc nowy kanał dla łączności międzynarodowej, podczas gdy wcześniej dostępna była tylko oferta systemu CANTAT-3.

Co więcej, ze względu na oferowane przez spółkę Farice hf. ceny, które są wysokie w porównaniu z cenami międzynarodo­ wymi, podmioty hurtowo kupujące przepustowość w Islandii, niebędące założycielami Farice, zwykle korzystają z łączy CANTAT-3, oferowanych przez spółkę Teleglobe po niższych cenach. Jak z tego wynika, w obecnych warunkach rynkowych Farice nie wydaje się być w stanie kontrolować cen lub podaży na rynku międzynarodowej łączności z Islandią. Władze islandzkie szacują, że aktualnie spółka Teleglobe sprzedaje klientom islandzkim przepustowość równą 50 % ruchu prze­ chodzącego przez Farice. Nie wydaje się, aby polityka cenowa spółki Farice hf. miała niekorzystny wpływ na ceny CANTAT-3 lub, aby była ona w stanie wyprzeć tego konkurenta z rynku. Klienci hurtowi niepowiązani z założycielami spółki Farice hf. mają możliwość niekorzystania z kabla Farice i rzeczywiście tak właśnie robią.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ocena zgodności w świetle przepisów w sprawie pomocy państwa nie powinna dać rezultatu sprzecznego z innymi przepisami traktatowymi. W rezultacie dla oceny w świetle przepisów w sprawie pomocy państwa istotne jest także, czy wsparcie ze strony państwa zostało przyznane projektowi mogącemu budzić wątpliwości w odniesieniu do konkurencji w związku z zastosowaniem art. 53 i/lub 54 Porozumienia EOG (6). W tym względzie, w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniają­ cego, Urząd stwierdza między innymi, że chociaż istniejąca infrastruktura CANTAT-3 wciąż działa (7), zachodzi obawa, że, pomijając inne kwestie, w przyszłości cała łączność z Islandią

(1) Patrz: list władz islandzkich z dnia 28 czerwca 2006 r., str. 5. (2) Euribor + 2,30 % rocznie – (Euribor + 0,18 % rocznie) – 0,50 % = 1,62 %. (3) Patrz: list władz islandzkich z dnia 28 czerwca 2006 r., str. 5. (4) Patrz: pkt 17.3 rozdziału 17 wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa, stwierdzający, że w niektórych sytuacjach wartość gwarancji może odpowiadać kwocie faktycznie objętej taką gwarancją. (5) Wartości intensywności pomocy równe 35 % łącznych kosztów inwestycji były zatwierdzane przez Komisję Europejską np. w decyzji w sprawie pomocy państwa N 188/2006 – Łotwa, projekt szerokopasmowy na obszarach wiejskich. (6) Por. sprawa C-225/91 Matra SA przeciwko Komisji, [1993] Rec. 3203, ust. 41, orzeczenie Trybunału EFTA w sprawie E-09/04 Stowarzy­ szenie Bankierów i Maklerów Giełdowych Islandii przeciwko Urzę­ dowi Nadzoru EFTA, jeszcze nie opublikowane, ust. 82. (7) Co do współistnienia dotychczasowej infrastruktury, patrz: decyzja Komisji N 307/2004, ust. 45, gdzie z zadowoleniem stwierdzono, że minimalizuje to ryzyko zbędnej duplikacji i ogranicza wpływ ekono­ miczny na dostawców posiadających już działającą infrastrukturę. Patrz także: decyzja Komisji N 199/2004, ust. 41, N 213/2003, ust. 47.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.