Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 9

Strona 9 z 19

(1) Kredyt terminowy B udzielony został przez dwóch różnych kredy­ todawców. (2) Według dokumentu zabezpieczenia dołączonego do umowy kredy­ towej, pierwszorzędne zabezpieczenie na gruntach i aktywach zare­ jestrowano na kwotę 34,5 mln EUR. (3) Postanowienia umowy kredytowej przewidują możliwość przedter­ minowej spłaty całości lub części kredytu, z wyjątkiem kredytu terminowego A, bez żadnej opłaty za przedterminową spłatę.

Co do warunku trzeciego, Urząd w decyzji o wszczęciu formal­ nego postępowania wyjaśniającego zajął wstępnie stanowisko, że gwarancja państwa obejmuje 100 % kredytu terminowego


L 36/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

przedmiotowa gwarancja jest gwarancją windykacji obciążoną niskim ryzykiem, zaznacza jednak, że pobrana od spółki Farice premia sytuuje się na dolnej granicy spektrum takich premii, ustalonego przez Krajową Agencję Zarządzania Zadłużeniem (od 0,5 do 4 % (1)), co nie zostało uzasadnione przez władze islandzkie mimo uwagi Urzędu w decyzji o otwarciu formal­ nego postępowania wyjaśniającego (2).

Dodatkowy wskaźnik właściwej stopy rynkowej można uzyskać z rozdziału 17.3(2) wytycznych, określającego kwotę pomocy, tzn. gotówkowy ekwiwalent dotacji, dla pojedynczej gwarancji jako różnicę między stopą rynkową a stopą uzyskaną dzięki gwarancji państwa po odliczeniu wszelkich premii. Opiera się to na założeniu, że jeżeli kredytobiorca zyskuje dzięki korzystnej stopie procentowej, której nie uzyskałby bez inter­ wencji państwa, element pomocy stanowi kwota, która pozo­ staje w porównaniu ze stopą rynkową i po odliczeniu premii. Jeżeli premia nie niweluje takiej korzyści w pełni, gwarancja państwa nadal przynosi korzyść odbiorcy i w ten sposób zakłóca funkcjonowanie rynku. W takich okolicznościach korzyść wynikająca z gwarancji nie jest niwelowana przez premię i musi być sklasyfikowana jako pomoc (3).

premii gwarancyjnej w wysokości 0,50 %, różnica wynosi 0,82 punktu procentowego (5). Wynikiem jest kwota pomocy wyno­ sząca ok. 720 000 EUR (6). Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że kredyt terminowy D ma krótszy okres spłaty niż kredyt terminowy A. Kredyt terminowy A zostanie spłacony dopiero w 2015 r., tzn. 11 lat po zawarciu umowy kredytowej, natomiast kredyt terminowy D spłacony zostanie w 2009 r. (patrz: tabela w pkt I 2.2. a. niniejszej decyzji). Jeżeli termin spłaty kredytu terminowego D jest taki sam, jak w przypadku kredytu terminowego A (tzn. do 2015 r.), to jest to powód, aby uważać, że Íslandsbanki hf. zażądałby stopy procentowej wyższej niż Euribor + 1,50 %. Wykorzystując krzywe rentow­ ności obligacji europejskich za 2004 r. (7), uzyskujemy różnice rentowności między obligacjami o okresie zapadalności 5 i 11 lat wynoszące ok. 0,8 punktu procentowego. Aby uniknąć zani­ żenia skali korzyści, jaką zapewnia gwarancja i odpowiadającej jej intensywności pomocy, należy uwzględnić tę różnicę, która w przypadku kredytu terminowego D dawałaby stopę procen­ tową równą stopie Euribor + 2,3 % (1,5 % jako pierwotna stopa plus dodatkowe 0,8 %), co zwiększałoby intensywność pomocy do 1,62 % (8), czyli ok. 1,4 mln EUR (9). Liczbę tę należy trak­ tować raczej jako ilustrację niż dokładne obliczenie kwot pomocy. Nie można przyjąć za pewnik, że kredytodawca komercyjny udzielający nieobjętego gwarancją kredytu nali­ czyłby o 2,12 punktu procentowego (10) więcej niż wynosi stopa w przypadku kredytu terminowego A, nawet jeżeli okresy spłaty byłyby takie same. Wymagana stopa zależna byłaby od oceny ryzyka kredytodawcy, która niekoniecznie musiałaby poskutkować marżami obliczonymi powyżej.

Na podstawie dostępnych mu informacji (Urząd nie dysponuje danymi o ratingu kredytowym spółki Farice hf.), Urząd postara się określić w przybliżeniu wartość gwarancji oraz intensywność odnośnej pomocy przez porównanie z kredytem terminowym A i kredytem terminowym D.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.