Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69

Strona 1 z 19
5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/69

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

o gwarancji państwa na rzecz przedsięwzięcia związanego z kablem podmorskim w Islandii, tzn. projektu Farice. List otrzymano i zarejestrowano dnia 1 marca 2004 r. (zdarzenie nr 257593).

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26,


UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24,

Informacje uzupełniające przedstawiono w liście Misji Islandz­ kiej z dnia 14 maja 2004 r., przekazującym list islandzkiego Ministerstwa Finansów z dnia 13 maja 2004 r. List został otrzymany i zarejestrowany przez Urząd dnia 14 maja 2004 r. (zdarzenie nr 281472).

UWZGLĘDNIAJĄC art. 1 ust. 2 części I oraz art. 4 ust. 4, art. 6,

art. 7 ust. 3 oraz art. 10 części II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

UWZGLĘDNIAJĄC wytyczne Urzędu (4) w sprawie zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG, a w szczegól­ ności rozdziału 17 w sprawie gwarancji państwa i rozdziału 19 w sprawie udziałów organów władzy publicznej,

Po wymianie korespondencji (6), Urząd poinformował władze islandzkie pismem z dnia 26 maja 2006 r., że postanowił wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające, określone w art. 1 ust. 2 części I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (zdarzenie nr 319257).

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu nr 125/05/COL o wszczęciu

formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf., wzywającej zainteresowane strony do przedstawienia uwag (5),

Decyzja Urzędu nr 125/05/COL o wszczęciu formalnego postę­ powania wyjaśniającego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Suplemencie EOG do niego (7). Urząd wezwał zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag. Urząd nie otrzymał żadnych uwag od zaintereso­ wanych stron.

a także mając na uwadze, co następuje: Władze islandzkie przedstawiły uwagi dotyczące decyzji nr 125/05/COL w liście z dnia 28 czerwca 2005 r. (zdarzenie nr 324236).

I. FAKTY 1. POSTĘPOWANIE

Listem z dnia 27 lutego 2004 r. Misji Islandzkiej do Unii Euro­ pejskiej, przekazującym list Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2004 r., władze islandzkie powiadomiły Urząd

Zwany dalej Urzędem. Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Wytyczne dotyczące zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Poro­ zumienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 1994 r. i Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994. Wspomniane wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 29 marca 2006 r. Zwane dalej wytycznymi w sprawie pomocy państwa. (5) Opublikowana w Dz.U. C 277 z 10.11.2005 oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego UE nr 56 z 10.11.2005, str. 14. (1) (2) (3) (4)

Jak wspomniano w decyzji o wszczęciu formalnego postępo­ wania wyjaśniającego, w ramach odrębnego postępowania w sprawie konkurencji Urząd, w liście do spółki Farice hf. z dnia 31 stycznia 2003 r. wyraził pewne obawy dotyczące konkurencji. Urząd poprosił także o informacje o projekcie

(6) Więcej szczegółowych informacji o korespondencji między Urzędem a władzami islandzkimi znaleźć można w decyzji Urzędu o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, decyzja nr 125/05/COL, opublikowana w Dz.U. C 277 z 10.11.2005, str. 14. (7) Dz.U. C 277 z 10.11.2005 oraz Suplement EOG do Dziennika Urzędowego UE nr 56 z 10.11.2005, str. 14.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.