Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 8

Strona 1 z 5
L 36/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrek­ tywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europej­ skiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

nie są świadomi bieżących kosztów eksploatacji SSTB, w związku z czym producentom brakuje zachęty do wyposażania urządzeń w tego rodzaju rozwiązania służące obniżeniu zużycia energii podczas ich eksploa­ tacji. Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do zużycia energii przez SSTB, należy mieć na uwadze harmonizację wymogów dotyczących ekoprojektu dla tych urządzeń w całej Wspólnocie, a także wkład w funkcjonowanie rynku wewnętrznego i mniejsze oddziaływanie tych produktów na środowisko. Niniejsze rozporządzenie powinno zwiększyć penetrację rynku przez technologie służące poprawie energoo­ szczędności SSTB, prowadząc do rocznych oszczędności energii rzędu 9 TWh w 2014 r. w porównaniu ze scena­ riuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań. Wymogi tywnego powinny zdrowia, dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć nega­ wpływu na funkcjonalność produktu i nie nieść za sobą negatywnych skutków dla bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego.

(6)

Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne i które posia­ dają znaczący potencjał w zakresie poprawy ich ekolo­ giczności bez pociągania za sobą nadmiernych kosztów. Artykuł 16 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 2005/32/WE stanowi, że Komisja odpowiednio wprowadza z wyprzedzeniem środki wykonawcze dotyczące elektro­ niki użytkowej zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym. Komisja wykonała badanie przygotowawcze, w ramach którego przeanalizowano techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty prostych set-top boksów (zwanych dalej „SSTB”). Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z UE i krajów trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości. W badaniu przygotowawczym stwierdzono, że liczba SSTB wprowadzanych na rynek Wspólnoty wzrośnie z 28 mln w 2008 r. do 56 mln w 2014 r., podczas gdy roczne zużycie energii przez te urządzenia wzrośnie z 6 TWh w 2010 r. do 14 TWh w 2014 r.; w badaniu stwierdzono również, że możliwe jest znaczne ograni­ czenie zużycia energii elektrycznej przez SSTB w oszczędny sposób. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez SSTB można osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, niezastrzeżonych rozwiązań technicznych, które mimo że prowadzą do oszczędności, nie są w wystarczającej mierze wprowadzane na rynek, ponieważ konsumenci

(8)

(2)

(9)

(3)

Wymogi dotyczące ekoprojektu wchodzą w życie etapowo, dzięki czemu producenci powinni mieć wystar­ czająco dużo czasu na zmodyfikowanie projektów swoich produktów. Harmonogram tych etapów należy określić tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla funk­ cjonalności urządzeń znajdujących się na rynku oraz uwzględnić wpływ na koszty ponoszone przez produ­ centów (w szczególności MŚP), przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów polityki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 59 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.