Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczące stosowania niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 25

7.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 113/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczące stosowania niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2006/232/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Pismem z dnia 8 września 2008 r. Komisja zawiadomiła Stany Zjednoczone o nieprzedłużeniu odnośnego okresu po dniu 10 marca 2009 r. Aby umożliwić upłynnienie zapasów wina przywiezio­ nego ze Stanów Zjednoczonych do dnia 10 marca 2009 r., które nie spełnia już obowiązujących zasad etykietowania w wyniku nieprzedłużenia wspomnianego zezwolenia, należy wprowadzić środki przejściowe. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Na mocy części A pkt 2.1 lit. f) Protokołu w sprawie etykietowania wina (2), do którego odnosi się art. 8 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjed­ noczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (3), a także pkt 2 dodatku I do tego protokołu, Wspólnota musi dopuścić stosowanie terminów „chateau”, „classic”, „clos”, „cream”, „crusted/crusting”, „fine”, „late bottled vintage”, „noble”, „ruby”, „superior”, „sur lie”, „tawny”, „vintage” oraz „vintage character” w odniesieniu do win pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli w momencie przywozu stosowanie tych terminów na etykietach win amerykańskich w Stanach Zjednoczonych było dozwolone i posiadały one certyfikat COLA (Certy­ fikat Zatwierdzenia Etykiety – Certificate of Label Approval). Zgodnie z pkt 5 dodatku I do Protokołu w sprawie etykietowania wina zezwolenie to jest ważne do dnia 10 marca 2009 r. i ulega automatycznemu przedłużeniu o dodatkowe okresy dwóch lub trzech lat, o ile jedna ze Stron Umowy nie przedstawi drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia o nieprzedłużeniu przedmiotowego okresu.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wina pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przywie­ zione do Wspólnoty przed dniem 10 marca 2009 r. na mocy Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczo­ nymi Ameryki w sprawie handlu winem, w odniesieniu do których zastosowano terminy dopuszczone zgodnie z dodatkiem I do Protokołu w sprawie etykietowania wina określonym w art. 8 ust. 2 wymienionej Umowy, mogą być przetrzymywane w celach sprzedaży i wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 87 z 24.3.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 87 z 24.3.2006, s. 65. (3) Dz.U. L 87 z 24.3.2006, s. 2.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 34 z 20097.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L38 - 33 z 20097.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

 • Dz. U. L38 - 28 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP))

 • Dz. U. L38 - 26 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

 • Dz. U. L38 - 3 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 1 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 0 z 20097.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.