Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

Data ogłoszenia:2009-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 26

L 38/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

ponownego sadzenia na inne gospodarstwo w tym samym państwie członkowskim w przypadkach, gdy obszary tego innego gospodarstwa są przeznaczone na produkcję win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (1), w szczególności jego art. 126 lit. a),

(6)

Punkty 1 i 3 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 479/2008 ustalają odpowiednio definicje wina i wina likierowego. Definicje te zawierają szczegółowe przepisy dotyczące win o chronionej nazwie pochodzenia oraz win o chronionym oznaczeniu geograficznym.

a także mając na uwadze, co następuje:

Punkt 7 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 479/2008 określa definicję wina musującego gazowa­ nego. Definicja ta dotyczy win nieposiadających chro­ nionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

(1)

Artykuł 34 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, który stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r., określa rodzaje wina o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 działania informacyjne lub promocyjne wspie­ rane na mocy tego artykułu dotyczą win o chronionej nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznym lub win o podanej nazwie odmiany winorośli.

(8)

Zgodnie z art. 129 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 479/2008 definicji dotyczących win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym nie stosuje się do dnia 1 sierpnia 2009 r. Zgodnie z poprzednim systemem, ustanowionym przez rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 1493/1999 (2), kategoriom tym odpowiadały wina gatunkowe psr oraz wina stołowe opisane przy użyciu oznaczenia geograficznego.

(3)

Artykuł 65 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz (xiii) rozporządze­ nia (WE) nr 479/2008 określają zasady uznawania orga­ nizacji międzybranżowych, które dostarczają informacji o szczególnych cechach wina o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym oraz wykorzystują, chronią i promują znaki jakości oraz chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne.

Aby umożliwić państwom członkowskim stosowanie art. 10 ust. 2, art. 65 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz (xiii), art. 92 ust. 5 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 479/2008 oraz pkt 1, 3 i 7 załącznika IV do tego rozporządzenia od dnia 1 sierpnia 2008 r., należy podjąć środki prze­ jściowe w odniesieniu do definicji win o chronionej nazwie pochodzenia oraz win o chronionym oznaczeniu geograficznym. Ze względu na to, że wymienione arty­ kuły obowiązują od dnia 1 sierpnia 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać, poczynając od tej daty.

(4)

Zgodnie z art. 92 ust. 5 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 479/2008 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przeniesieniu w całości lub w części praw do

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(1) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1.

7.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/27

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

odpowiednio jako odniesienia do win gatunkowych psr oraz win stołowych opisanych przy użyciu oznaczenia geograficz­ nego. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie nastepnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Artykuł 1 Do celów stosowania art. 10 ust. 2, art. 65 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz (xiii), art. 92 ust. 5 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 479/2008 oraz pkt 1, 3 i 7 załącznika IV do tego rozporzą­ dzenia od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2009 r. odniesienia do win o chronionej nazwie pochodzenia oraz win o chronionym oznaczeniu geograficznym należy rozumieć

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 34 z 20097.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L38 - 33 z 20097.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

 • Dz. U. L38 - 28 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP))

 • Dz. U. L38 - 25 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczące stosowania niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L38 - 3 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 1 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 0 z 20097.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.