Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP))

Data ogłoszenia:2009-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 28

Strona 1 z 3
L 38/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 115/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 (1) z dnia 20 marca 2006 r., w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury okreś­ lonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1898/2006 (3) i na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 należy opublikować streszczenie specyfikacji,

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Bleu des Causses”, zare­ jestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez uści­ ślenie warunków prowadzenia obróbki i stosowania dodatków w odniesieniu do mleka i w procesie wytwa­ rzania „Bleu des Causses”. Praktyki te gwarantują zacho­ wanie istotnych właściwości produktu o tej nazwie. Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Bleu des Causses” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

(3) Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.

7.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/29

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Bleu des Causses” zatwierdza się następujące zmiany: „Metoda produkcji” W pkt 5 specyfikacji, zawierającym opis metody wytwarzania produktu, dodaje się następujące zdania: „[…] Do ścinania mleka można używać wyłącznie podpuszczki. Zagęszczanie mleka poprzez częściowe lub całkowite usuwanie z niego wody przed koagulacją jest zabronione. Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami, środkami pomocniczymi produkcji lub dodatkami dozwolonymi w mleku i podczas produkcji są podpuszczka, nieszkodliwe kultury bakteryjne, drożdże, pleśnie, chlorek wapnia i sól. […] Zabrania się przechowywania surowców mlecznych, produktów w trakcie procesu wytwarzania, kwaśnego mleka lub świeżego sera w ujemnej temperaturze. […] Zabrania się przechowywania świeżych serów oraz serów w trakcie dojrzewania w atmosferze modyfikowanej.”

L 38/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2009

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „BLEU DES CAUSSES” NR WE: FR-PDO-0117-0107/29.03.2006 CHNP (X) CHOG ( )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 34 z 20097.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L38 - 33 z 20097.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

 • Dz. U. L38 - 26 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

 • Dz. U. L38 - 25 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczące stosowania niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L38 - 3 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 1 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 0 z 20097.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.