Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Mołdowy

Data ogłoszenia:2009-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 3

Strona 1 z 22
7.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 112/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Mołdowy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA

Aby umożliwić producentom eksportującym złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne trak­ towanie („IT”), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym chiń­ skim i mołdawskim producentom eksportującym oraz władzom ChRL i RM. Dwóch producentów eksportują­ cych z ChRL, składających się z grup przedsiębiorstw powiązanych, oraz jeden z RM, złożyło wnioski o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o IT, jeżeli w toku dochodzenia zostanie ustalone, że nie spełniają oni kryteriów wymaganych do przy­ znania MET.

1. Wszczęcie postępowania

(1)

(7)

W dniu 25 marca 2008 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą przywozu sztab i prętów, walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach, z żeliwa, stali niesto­ powej lub stali stopowej, innych niż ze stali nierdzewnej („walcówka”), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Republiki Mołdowy („RM”) i Turcji. Skarga została złożona zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez EUROFER („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 25 %, łącznej wspólnotowej produkcji walcówki. Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wska­ zujące na przywóz dumpingowy i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania. Postępowanie wszczęto dnia 8 maja 2008 r., publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku („zawiadomienie Urzędowym Unii Europejskiej (2) o wszczęciu postępowania”).

(8)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL i Turcji, importerów i producentów we Wspól­ nocie Komisja zaznaczyła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że mogą zostać zastosowane metody kontroli wyrywkowej w celu stwierdzenia dumpingu i ustalenia szkody zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(2)

(3)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do koniecz­ ności dokonania kontroli wyrywkowej i – jeżeli koniecz­ ność taka zostanie stwierdzona – aby umożliwić dobór próby, wszystkich producentów eksportujących w ChRL i Turcji, importerów wspólnotowych i producentów wspólnotowych poproszono o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania na temat ich działalności związanej z produktem objętym postę­ powaniem.

(4)

(9)

2. Strony zainteresowane postępowaniem

(5)

Komisja oficjalnie zawiadomiła producentów eksportują­ cych w ChRL, RM i Turcji, importerów, przedsiębiorstwa handlowe, użytkowników i zainteresowane zrzeszenia, władze ChRL, RM i Turcji oraz skarżących producentów wspólnotowych i innych zainteresowanych producentów wspólnotowych o wszczęciu postępowania. Zaintereso­ wanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzys­ kały taką możliwość.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 34 z 20097.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L38 - 33 z 20097.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

 • Dz. U. L38 - 28 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP))

 • Dz. U. L38 - 26 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

 • Dz. U. L38 - 25 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczące stosowania niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L38 - 1 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 0 z 20097.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.