Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

Data ogłoszenia:2009-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 33

7.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/33

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg (2009/105/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central­ nego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2008/16 z dnia 17 listopada 2008 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie powołania zewnętrznego biegłego rewidenta Banque centrale du Luxembourg (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Właściwe jest stosowanie się do zaleceń Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 7 decyzji 1999/70/WE (2) otrzymuje brzmienie: „7. Niniejszym zatwierdza się KPMG AUDIT Sarl jako zewnętrznego biegłego rewidenta Banque centrale du Luxem­ bourg na lata obrachunkowe 2009–2013.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest notyfikowana EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rachunkowość Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podle­ gają kontroli prowadzonej przez niezależnych zewnętrz­ nych biegłych rewidentów powołanych na zalecenie Rady Prezesów EBC i zatwierdzonych przez Radę. Mandat obecnego zewnętrznego biegłego rewidenta Banque centrale du Luxembourg wygaśnie po zakoń­ czeniu audytu za rok obrachunkowy 2008. W związku z tym konieczne jest powołanie zewnętrznego biegłego rewidenta, począwszy od roku obrachunkowego 2009. Rada Prezesów EBC zaleca powołanie KPMG AUDIT Sarl jako zewnętrznego biegłego rewidenta Banque centrale du Luxembourg na lata obrachunkowe 2009–2013.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 299 z 22.11.2008, s. 5.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 34 z 20097.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L38 - 28 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP))

 • Dz. U. L38 - 26 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

 • Dz. U. L38 - 25 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczące stosowania niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L38 - 3 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 1 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 0 z 20097.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.