Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 34

Strona 1 z 3
L 38/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2009/106/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania


(1) (2)

— wyrobów walcowanych płaskich ze stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm powleczonych lub pokrytych cynkiem i/lub aluminium (z wyjątkiem stali nierdzewnej, stali krzemowej elektrotechnicznej, stali szybkotnącej, produktów niepoddanych innej obróbce niż walcowanie na gorąco lub walcowanie na zimno oraz produktów elektrolitycznie powleczo­ nych lub pokrytych cynkiem) zgłaszanych zwykle w ramach kodów CN 7226 99 30 i ex 7226 99 70, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”). Postępowanie antydumpingowe wszczęto w wyniku skargi złożonej w dniu 30 października 2007 r. przez EUROFER („skarżący”) w imieniu producentów reprezen­ tujących znaczną część, w tym przypadku ponad 25 %, łącznej wspólnotowej produkcji niektórych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powlekanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali. 1.2. Zainteresowane strony i wizyty weryfikacyjne

(3)

W dniu 14 grudnia 2007 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektó­ rych rodzajów wyrobów walcowanych płaskich, powle­ kanych metalem ogniowo, z żeliwa lub stali, tj.: — wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali niestopowej, powleczonych lub pokrytych cynkiem i/lub aluminium (z wyjątkiem elektrolitycznie powle­ czonych lub pokrytych cynkiem) zgłaszanych zwykle w ramach kodów CN 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7212 30 00, 7212 50 61 i 7212 50 69,

Komisja oficjalnie zawiadomiła producentów eksportują­ cych z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i ich stowa­ rzyszenia, zainteresowanych importerów/użytkowników, przedstawicieli zainteresowanego kraju wywozu, produ­ centów w potencjalnych krajach analogicznych, jak również wszystkich znanych producentów wspólnoto­ wych, o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie okre­ ślonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Z uwagi na znaczną liczbę chińskich producentów eksportujących oraz producentów i importerów wspólno­ towych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano możliwość kontroli wyrywkowej w celu stwierdzenia dumpingu, zgodnie z art. 17 rozporządze­ nia podstawowego. Aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała znanym zainteresowanym producentom eksportującym oraz władzom ChRL formularze wnios­ ków.

(4)

— wyrobów walcowanych płaskich ze stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej, powleczonych lub pokrytych cynkiem i/lub aluminium (z wyjątkiem stali nierdzewnej, stali krzemowej elektrotechnicznej, produktów niepoddanych innej obróbce niż walco­ wanie na gorąco lub walcowanie na zimno oraz produktów elektrolitycznie powleczonych lub pokry­ tych cynkiem) zgłaszanych zwykle w ramach kodów CN 7225 92 00 i ex 7225 99 00, oraz

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. C 302 z 14.12.2007, s. 24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 38 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 33 z 20097.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

 • Dz. U. L38 - 28 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP))

 • Dz. U. L38 - 26 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

 • Dz. U. L38 - 25 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczące stosowania niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L38 - 3 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 1 z 20097.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 0 z 20097.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.