Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 5

(9) (1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

11.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/13

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załącznikach I, II, IV oraz V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmą i publikują, najpóźniej do dnia 31 marca 2009 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie zaczynają stosować te przepisy od dnia 1 kwietnia 2009 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.


2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 40/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2009

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I, II, IV i V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I część A wprowadza się następujące zmiany: a) w sekcji I lit. a): (i) po pkt 10 dodaje się pkt 10.0 w brzmieniu: „10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov”; (ii) punkt 10.4 otrzymuje brzmienie: „10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith”; (iii) po pkt 19 dodaje się pkt 19.1 w brzmieniu: „19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)”; b) w sekcji II lit. a) przed pkt 1 dodaje się punkt 0.1 w brzmieniu: „0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”.; 2) w załączniku II część A wprowadza się następujące zmiany: a) w sekcji I lit. a): (i) po pkt 1 dodaje się pkt 1.1 w brzmieniu: „1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem roślin w hodowlach tkankowych i nasion, drewno oraz kora Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodzące z Chin, Japonii, Kanady, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA”;

(ii) skreśla się pkt 24; (iii) po pkt 28 dodaje się pkt 28.1 w brzmieniu: „28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Bulwy Solanum tuberosum L.”;

b) w sekcji I lit. c) po pkt 14 dodaje się pkt 14.1 w brzmieniu: „14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Rośliny Ulmus L. i Zelkova L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion”;

c) w sekcji I lit. d) po pkt 5 dodaje się pkt 5.1 w brzmieniu: „5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul. i Lycopersicon lyco­ persicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion”;

11.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/15

d) w sekcji II lit. a): (i) po pkt 6.2 dodaje się pkt 6.3 w brzmieniu: „6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion”;

(ii) po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10. Paysandisia archon (Burmeister) Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trith­ rinax Mart., Washingtonia Raf.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.