Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 5

3) w załączniku IV część A sekcja I wprowadza się następujące zmiany: a) po pkt 2.2 dodaje się punkty 2.3, 2.4 i 2.5 w brzmieniu: „2.3. Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, inne niż drewno w postaci: — wiórów uzyskanych w całości lub w części z tych drzew, — drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz opakowań podobnych, palet, palet skrzyniowych oraz innych płyt ładunko­ wych, nadstawek paletowych, używanych do transportu wszystkich rodzajów ładunków, — drewna służącego do unieruchomienia lub zabezpieczenia ładunków niedrewnianych, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Chin, Japonii, Kanady, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA 2.4. Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno w formie wiórów uzyskanych w całości lub w części z Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodzące z Chin, Japonii, Kanady, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno: a) pochodzi z obszarów uznanych przez krajową orga­ nizację ochrony roślin w kraju wywozu za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosa­ nitarnych; lub b) zostało pocięte na kawałki o grubości i szerokości nie większej niż 2,5 cm. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że oddzielona kora: a) pochodzi z obszarów uznanych przez krajową orga­ nizację ochrony roślin w kraju wywozu za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosa­ nitarnych; lub b) zostało pocięte na kawałki o grubości i szerokości nie większej niż 2,5 cm.”; Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno: a) pochodzi z obszarów uznanych przez krajową orga­ nizację ochrony roślin w kraju wywozu za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosa­ nitarnych; lub b) zostało obciosane aż do całkowitej utraty swojej zaok­ rąglonej powierzchni.


2.5. Odseparowana kora Fraxinus L., Juglans mandshu­ rica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodząca z Chin, Japonii, Kanady, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA

L 40/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2009

b) po pkt 11.3 dodaje się pkt 11.4 w brzmieniu: „11.4. Rośliny Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., przezna­ czone do sadzenia, z wyjątkiem nasion i roślin w hodowlach tkankowych, pochodzące z Chin, Japonii, Kanady, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: a) były stale uprawiane na obszarze uznanym za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire przez krajową organi­ zację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Między­ narodowymi Standardami dla Środków Fitosanitar­ nych; lub b) przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem były uprawiane w miejscu, w którym nie zaobserwo­ wano żadnych objawów występowania Agrilus plani­ pennis Fairmaire podczas dwóch urzędowych inspekcji rocznie przeprowadzonych w odpowiednich porach, m.in. bezpośrednio przed wywozem.”;

c) w pkt 14 w tekście w prawej kolumnie wprowadza się następujące zmiany: „Z zastrzeżeniem przepisów doty­ czących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 11.4, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania mikoplazmy martwicy łyka wiązu.”; d) po pkt 25.4 dodaje się pkt 25.4.1 i 25.4.2 w brzmieniu:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.