Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 4

Strona 4 z 5

„25.4.1. Bulwy Solanum tuberosum L., z wyjątkiem przeznaczonych do sadzenia

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienio­ nych w załączniku III część A pkt 12 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.1, 25.2 i 25.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienio­ nych w załączniku III część A pkt 10, 11 i 12 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 i 25.4.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) bulwy pochodzą z kraju, w którym nie stwierdzono występowania Scrobipalpopsis solanivora Povolny; lub b) bulwy pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Scrobipalpopsis solanivora Povolny przez krajową orga­ nizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosa­ nitarnych.”;


25.4.2. Bulwy Solanum tuberosum L.

e) skreśla się pkt 25.8; f) po pkt 28 dodaje się pkt 28.1 w brzmieniu: „28.1. Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul. i Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymie­ nionych w załączniku III część A pkt 13, w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 i 28, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) rośliny były stale uprawiane w kraju wolnym od Chry­ santhemum stem necrosis virus; lub b) rośliny były stale uprawiane na obszarze uznanym przez krajową organizację ochrony roślin w kraju wywozu za wolny od Chrysanthemum stem necrosis virus zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub c) rośliny były stale uprawiane w miejscu uznanym za wolne od Chrysanthemum stem necrosis virus i sprawdzanym w ramach urzędowych inspekcji oraz, w stosownych przypadkach, poprzez testy.”;

11.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/17

g) po pkt 37 dodaje się pkt 37.1 w brzmieniu:

„37.1. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienio­ nych w załączniku III część A pkt 17 i wymogów wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 37, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: a) były stale uprawiane w kraju, w którym nie stwier­ dzono występowania Paysandisia archon (Burmeister); lub b) były stale uprawiane na obszarze uznanym za wolny od Paysandisia archon (Burmeister) przez krajową orga­ nizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosa­ nitarnych; lub c) przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem były uprawiane w miejscu: — które jest zarejestrowane i podlega nadzorowi krajowej organizacji ochrony roślin w kraju pochodzenia, oraz w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie chronionym fizycznie przed wprowa­ dzeniem Paysandisia archon (Burmeister) lub z zastosowaniem odpowiednich procedur profi­ laktycznych, oraz w którym podczas trzech urzędowych inspekcji rocznie przeprowadzonych w odpowiednich porach, m.in. bezpośrednio przed wywozem, nie zaobserwowano żadnych objawów występo­ wania Paysandisia archon (Burmeister).”;

4) w załączniku IV część A sekcja II po pkt 19 dodaje się pkt 19.1 w następującym brzmieniu:

„19.1. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.