Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 5

Strona 5 z 5

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: a) były stale uprawiane na obszarze uznanym za wolny od Paysandisia archon (Burmeister) przez krajową orga­ nizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosa­ nitarnych; lub b) przez okres co najmniej dwóch lat przed przemie­ szczeniem były uprawiane w miejscu: — które jest zarejestrowane i podlega nadzorowi organu odpowiedzialnego w państwie członkow­ skim pochodzenia, oraz w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie chronionym fizycznie przed wprowa­ dzeniem Paysandisia archon (Burmeister) lub z zastosowaniem odpowiednich procedur profi­ laktycznych, oraz w którym podczas trzech urzędowych inspekcji rocznie przeprowadzonych w odpowiednich porach nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Paysandisia archon (Burmeister).”;


L 40/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2009

5) w załączniku V wprowadza się następujące zmiany: a) w części A sekcja I po pkt 2.3 dodaje się pkt 2.3.1 w brzmieniu: „2.3.1. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”; b) w części B sekcja I wprowadza się następujące zmiany: (i) w pkt 5 dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: „— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzące z Chin, Japonii, Kanady, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA.”; (ii) w pkt 6 lit. a) dodaje się tiret szóste w brzmieniu: „— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzące z Chin, Japonii, Kanady, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA.”; (iii) w pkt 6 lit. b) skreśla się sekcję „ex 4407 99 Drewno inne niż z drzew iglastych (z wyjątkiem drzew tropikalnych określonych we wpisie 1 przy podpozycji w rozdziale 44 lub innych drzew tropikalnych, dębowych (Quercus spp.) lub bukowych (Fagus spp.)), piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, strugane lub nie, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm”

i zastępuje sekcjami w brzmieniu: „ex 4407 93 4407 95 ex 4407 99 Drewno Acer saccharum Marsh piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, bez względu na to, czy strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm Drewno jesionu (Fraxinus spp.) piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, bez względu na to, czy strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm Drewno inne niż z drzew iglastych (z wyjątkiem drzew tropikalnych określonych we wpisie 1 przy podpozycji w rozdziale 44 lub innych drzew tropikalnych, dębowe (Quercus spp.), bukowe (Fagus spp.), klonowe (Acer spp), wiśniowe (Prunus spp.) lub jesionowe (Fraxinus spp.)), piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, bez względu na to, czy strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.