Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

W związku z powyższym należy umożliwić państwom członkowskim wyznaczenie obszaru w ramach strefy ochrony, gdzie zastosowano szczepienie oraz gdzie nie występuje przynajmniej jeden szczególny serotyp wirusa choroby niebieskiego języka. Informacje na temat zamiaru wyznaczenia takich obszarów powinny zostać przekazane Komisji wraz ze wszystkimi danymi wskazującymi, że takie działanie jest uzasadnione. Inne państwa członkowskie również powinny być poinformowane o takim wyznaczeniu.


L 40/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2009

(9)

W art. 7 ust. 2 wymienionego rozporządzenia dopusz­ czono pod pewnymi warunkami przemieszczanie zwie­ rząt ze strefy ochrony do strefy nadzoru. Przemie­ szczanie zwierząt w ramach tej samej strefy zamkniętej, z części takiej strefy, w której występuje wirus do części gdzie zastosowano szczepienie i gdzie nie występuje wirus, powinno być dopuszczone po spełnieniu warunków podobnych do tych, które obowiązują w przypadku przemieszczania zwierząt ze strefy ochrony do strefy nadzoru w ramach tej samej strefy zamkniętej, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia wirusa w części strefy zamkniętej, gdzie zastosowano szczepienie i gdzie nie występuje wirus. Dlatego też należy zmienić obecne zasady przemieszczania zwierząt w ramach tej samej strefy zamkniętej, w której występuje przynajmniej jeden serotyp wirusa choroby niebieskiego języka.

„2a. Państwa członkowskie mogą, na podstawie wyników oceny ryzyka obejmujących wystarczającą ilość danych epidemiologicznych otrzymanych podczas realizacji programów monitorowania przy użyciu zwie­ rząt wskaźnikowych zgodnie z pkt 1.1.2.1 załącznika I, wyznaczyć strefę ochrony jako »strefę zamkniętą, gdzie zastosowano szczepienie i gdzie nie występuje przynaj­ mniej jeden szczególny serotyp wirusa choroby niebie­ skiego języka« (»obszar niższego ryzyka«), pod warunkiem że:

(i) szczepienie jest prowadzone we wskazanej części strefy ochrony w odniesieniu do przynajmniej jednego szczególnego serotypu wirusa choroby niebieskiego języka;

(10)

Przemieszczanie zwierząt z części strefy zamkniętej, gdzie zastosowano szczepienie i gdzie nie występuje wirus, do obszaru poza strefą zamkniętą jest obecnie dopuszczone po spełnieniu takich samych warunków, jakie mają zastosowanie w przypadku przemieszczania ze strefy zamkniętej, gdzie występuje wirus, do obszaru poza strefą zamkniętą. Jednak mając na uwadze względnie niski poziom ryzyka wynikającego z przemieszczeń zwierząt z części strefy zamkniętej, gdzie zastosowano szczepienie i gdzie nie występuje wirus, właściwe jest dopuszczenie takiego przemie­ szczania po spełnieniu mniej rygorystycznych warunków w zakresie testu identyfikacyjnego wirusa, który jest wymagany w przypadku niektórych kategorii zwierząt poddanych szczepieniu. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.

(ii) we wskazanej części strefy ochrony nie występuje dany serotyp lub serotypy wirusa choroby niebie­ skiego języka;

Państwo członkowskie, które zamierza wyznaczyć część strefy ochrony jako »obszar niższego ryzyka«, informuje o tym Komisję. Takiemu powiadomieniu towarzyszą wszelkie niezbędne informacje i dane uzasadniające wyznaczenie obszaru, z uwzględnieniem sytuacji epide­ miologicznej danej strefy, w szczególności w odniesieniu do wprowadzonego programu monitoro­ wania choroby niebieskiego języka. Powiadamia ono również niezwłocznie o tym fakcie pozostałe państwa członkowskie.

(11)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1266/2007.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

Przemieszczanie zwierząt wewnątrz tej samej strefy zamkniętej z części, w której występuje ten sam serotyp lub te same serotypy wirusa choroby niebieskiego języka, do części tej samej strefy zamkniętej wyznaczonej jako »obszar niższego ryzyka« jest dopuszczone wyłącznie wtedy, gdy:

a) zwierzęta spełniają warunki określone w załączniku III; lub

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

1) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

b) przed przemieszczeniem zwierzęta spełniają wszelkie inne stosowne warunki gwarancji ich zdrowia usta­ lone na podstawie pozytywnych wyników oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków prze­ ciwko rozprzestrzenianiu się wirusa choroby niebie­ skiego języka i do ochrony zwierząt przed atakiem wektorów, wymagane przez właściwy organ w miejscu pochodzenia i zatwierdzone przez właściwy organ w miejscu przeznaczenia; lub

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 12 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.