Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. odrzucająca wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych (1)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 13

Strona 1 z 2
13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2008 r. odrzucająca wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/121/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 202,

(2)

z produktów pochodzenia zwierzęcego nie mogą stosować żadnych substancji poza wodą, chyba że stoso­ wanie danej substancji zostało zatwierdzone zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem. Realizując polityki Wspólnoty, należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi. Przyjmowane przez Wspólnotę środki dotyczące żywności i paszy muszą opierać się na odpowiedniej ocenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz – uwzględ­ niając istniejące dowody naukowe – prowadzić do utrzy­ mania lub, jeżeli jest to naukowo uzasadnione, do zwięk­ szenia poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt gwarantowanej we Wspólnocie. Głównym priorytetem we Wspólnocie jest przestrzeganie rygorystycznych norm higieny w całym łańcuchu produkcyjnym żywności oraz unikanie lub zakaz stosowania substancji, które potencjalnie mogą służyć ukrywaniu złych praktyk higie­ nicznych. Ponadto przy realizacji polityk wspólnotowych należy zagwarantować wysoki poziom ochrony środowiska zarówno w aktach prawnych dotyczących samej polityki ochrony środowiska, jak i poprzez uwzględnianie wymagań polityki ochrony środowiska przy określaniu i realizacji innych polityk i działań wspólnotowych. We wniosku Komisji podkreśla się, że kilka substancji przeciwdrobnoustrojowych, takich jak dwutlenek chloru, chloryn sodowy zakwaszony, fosforan trójsodowy oraz nadtlenokwasy, które są stosowane do usuwania zanie­ czyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych, może stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego, dla zdrowia pracowników systemów odprowadzania ścieków oraz dla działania i wydajności systemów kanalizacji lub

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych, uwzględniając decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wyko­ nawczych przyznanych Komisji (2), w szczególności jej art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Stanowi ono, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych

(4)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

L 42/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2009

stacji oczyszczania. Stosowanie substancji przeciwdrob­ noustrojowych zawierających chlor może prowadzić również do powstawania związków chloroorganicznych, z których kilka to związki trwałe, zdolne do bioakumu­ lacji lub rakotwórcze. Związki fosforu są również jedną z przyczyn eutrofizacji europejskich mórz regionalnych, ponieważ prowadzą do masowego rozrostu glonów oraz powodują inne niepożądane zmiany w środowisku wodnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 22 z 200913.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (  Dz.U. L 114 z 24.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 26, s. 270)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie pomoru małych przeżuwaczy w Maroku

 • Dz. U. L42 - 18 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. powołująca reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L42 - 17 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Portugalii

 • Dz. U. L42 - 16 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L42 - 3 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L42 - 1 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.