Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. powołująca reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 18

L 42/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lutego 2009 r. powołująca reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych (2009/124/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2007/75/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. powołującą grupę ekspertów ds. cen transferowych (1), mającą za zadanie doradzanie Komisji przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi, w szczególności jej art. 4, uwzględniając zaproszenie do zgłaszania kandydatur na członków reprezentujących sektor prywatny oraz na przewodni­ czącego Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych, opubli­ kowane dnia 22 grudnia 2006 r. na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, uwzględniając decyzję Komisji 2007/233/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Trans­ ferowych (2) na dwuletnią odnawialną kadencję, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

z dniem 28 lutego 2009 r. Należy zatem powołać jednego nowego członka oraz odnowić kadencję przewo­ dniczącego i pozostałych obecnych członków. Członkowie Wspólnego Forum UE ds. Cen Transfero­ wych powinni zostać powołani na okres dwóch lat, począwszy od dnia 1 marca 2009 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym Komisja powołuje na dwuletnią kadencję przewo­ dniczącego i 15 członków reprezentujących sektor prywatny w grupie ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych, których nazwiska podano w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 4 decyzji 2007/75/WE Komisja powołuje przewodniczącego oraz maksymalnie piętnastu ekspertów z sektora prywatnego posiadających doświad­ czenie i kompetencje w dziedzinie cen transferowych. Kadencja członków reprezentujących sektor prywatny we Wspólnym Forum UE ds. Cen Transferowych upływa

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji

Robert VERRUE

(2)

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej

(1) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 189. (2) Dz.U. L 100 z 17.4.2007, s. 25.

13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/19

ZAŁĄCZNIK Przewodniczący powołany na kolejną kadencję Bruno GIBERT Członkowie reprezentujący sektor prywatny Członkowie powołani na kolejną kadencję Dirk VAN STAPPEN Isabel VERLINDEN Svetla MARINOVA Werner STUFFER Heinz-Klaus KROPPEN Kennet PETTERSSON Sabine WAHL Guglielmo MAISTO Guy KERSCH Theo KEIJZER Monique VAN HERKSEN Eduardo GRACIA Michael SUFRIN Nicholas DEE Nowy członek Andrea BONZANO

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 22 z 200913.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (  Dz.U. L 114 z 24.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 26, s. 270)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie pomoru małych przeżuwaczy w Maroku

 • Dz. U. L42 - 17 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Portugalii

 • Dz. U. L42 - 16 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L42 - 13 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. odrzucająca wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych (1)

 • Dz. U. L42 - 3 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L42 - 1 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.