Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie pomoru małych przeżuwaczy w Maroku

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 20

L 42/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie pomoru małych przeżuwaczy w Maroku (2009/125/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 8,

(7)

we Wspólnocie miałoby poważne konsekwencje i należy temu przeciwdziałać. Z tego względu właściwe jest wspieranie wysiłków podejmowanych przez Maroko w celu zwalczenia tej choroby i niedopuszczenia, aby stała się ona w tym kraju chorobą endemiczną, oraz udostępnienie Maroku szczepionek do akcji szczepień przeciwko pomorowi małych przeżuwaczy. Należy określić maksymalną kwotę wkładu finansowego.


a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na pilność sytuacji zaleca się wykorzystanie środków przewidzianych w niniejszej decyzji najpóźniej do końca dnia 31 maja 2009 r.

(1)

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota może udzielić wsparcia dla środków zwalczania choroby w państwie trzecim, jeżeli wystąpienie albo rozwój tej choroby we wspomnianym państwie trzecim może stanowić zagrożenie dla Wspólnoty.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Pomór małych przeżuwaczy (znany także pod francuską nazwą Peste des Petits Ruminants (PPR)) jest wysoce zakaźną i zaraźliwą chorobą małych przeżuwaczy bardzo podobną do księgosuszu (Rinderpest). Przez ostatnie dziesięć lat choroba ta wykazała wyraźną tendencję do rozprzestrzeniania się zarówno w Afryce, jak i w Azji.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Komisja przekaże władzom Maroka szczepionki prze­ ciwko pomorowi małych przeżuwaczy do zastosowania w trwającej w Maroku akcji szczepień przeciwko tej chorobie.

(3)

Maroko poinformowało Komisję, że na terytorium tego kraju wykryto pomór małych przeżuwaczy, który w krótkim czasie rozprzestrzenił się na dużą skalę. Szczep wirusa wykrytego w Maroku należy do rodzaju, którego dotąd nie stwierdzono w Afryce.

(4)

Pomór małych przeżuwaczy można zwalczać za pomocą szczepień. Istnieje szczepionka, która chroni przed wszystkimi serotypami i która stanowi długotrwałą ochronę przed tą chorobę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, realizuje Komisja we współpracy z władzami Maroka. Szczepionki, które mają zostać przekazane władzom Maroka, zostaną użyte w ramach strategii szczepień przeciwko pomorowi małych przeżuwaczy, przewi­ dzianej na rok 2009 w Maroku.

Artykuł 2

(5)

Władze Maroka przygotowały strategię szczepień. Stra­ tegię tę wysłały do Komisji i wystąpiły do Wspólnoty z wnioskiem o wsparcie finansowe.

1. Komisja ponosi całkowite koszty środków, o których mowa w art. 1 ust. 1, o maksymalnej wysokości nieprzekracza­ jącej 1 500 000 EUR.

(6)

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się pomoru małych przeżuwaczy na teren Wspólnoty nie zawsze jest możliwe poprzez zastosowanie środków na granicy Wspólnoty. Tymczasem wystąpienie ogniska tej choroby

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

2. Komisja udziela zamówienia publicznego (umowa dostawy) dotyczącego środków przewidzianych w ust. 1 w drodze odpowiedniej procedury zaproszenia do składania ofert, która to procedura zostanie uruchomiona do dnia 31 maja 2009 r.

13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/21

3. Niniejszym upoważnia się Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsu­ mentów do podpisania w imieniu Komisji umowy przewidzianej w ust. 2. Artykuł 3 Wkłady finansowe przewidziane w art. 1 i 2 finansuje się z pozycji 17 04 02 01 budżetu Wspólnot Europejskich na 2009 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 22 z 200913.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (  Dz.U. L 114 z 24.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 26, s. 270)

 • Dz. U. L42 - 18 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. powołująca reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L42 - 17 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Portugalii

 • Dz. U. L42 - 16 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L42 - 13 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. odrzucająca wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych (1)

 • Dz. U. L42 - 3 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L42 - 1 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.