Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (  Dz.U. L 114 z 24.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 26, s. 270)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 22

Strona 1 z 22
L 42/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2009

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 114 z dnia 24 kwietnia 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 26, s. 270) Tekst rozporządzenia zastępuje się tekstem w brzmieniu:


„ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 761/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

Program „W kierunku zrównoważonego rozwoju”, przedstawiony przez Komisję i zatwierdzony w odniesieniu do jego ogólnych rozwiązań uchwałą z dnia 1 lutego 1993 r., podkreśla rolę i obowiązki orga­ nizacji, zarówno w umacnianiu gospodarki, jak i ochronie środowiska w całej Wspólnocie.

uwzględniając wniosek Komisji (1),

(3)

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

(2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

Program „W kierunku zrównoważonego rozwoju” wzywa do rozszerzenia zakresu instrumentów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz do wykorzystywania mechanizmów rynkowych w celu zobowiązania organizacji do przyjęcia w tej dziedzinie podejścia aktywnego wykraczającego poza zapewnienie zgodności ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami regulacyjnymi odnoszących się do środowiska.

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Trak­ tatu (3), w świetle wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dnia 20 grudnia 2000 r.,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja powinna popierać spójne podejście do aktów prawnych opracowywanych na poziomie wspólnotowym w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

(1)

Artykuł 2 Traktatu stanowi, że jednym z zadań Wspól­ noty jest popieranie w całej Wspólnocie stałego wzrostu oraz, że rezolucja z dnia 1 lutego 1993 r. (4) podkreśla znaczenie takiego stałego wzrostu.

(5)

(1) Dz.U. C 400 z 22.12.1998, s. 7 oraz Dz.U. C 212 E z 25.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. C 209 z 22.7.1999, s. 43. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U. C 219 z 30.7.1999, s. 385), potwierdzona w dniu 6 maja 1999 r. (Dz.U. C 279 z 1.10.1999, s. 253), wspólne stanowisko Rady z dnia 28 lutego 2000 r. (Dz.U. C 128 z 8.5.2000, s. 1), decyzja Parla­ mentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2000 r. (dotychczas nieopubli­ kowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Parlamentu Europej­ skiego z dnia 14 lutego 2001 r. i decyzja Rady z dnia 12 lutego 2001 r. 4) Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, ( zebranych w ramach Rady 1 lutego 1993 r. w sprawie polityki i działań Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego oraz zrów­ noważonego rozwoju (Dz.U. C 138 z 17.5.1993, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1836/93 z dnia 29 czerwca 1993 r. dopuszczające dobrowolny udział spółek sektora przemysłowego w systemie ekozarzą­ dzania i audytu we Wspólnocie (5) wykazało swoją skuteczność we wspieraniu doskonalenia efektów działal­ ności środowiskowej przemysłu.

(6)

Doświadczenie zdobyte podczas wdrażania rozporządze­ nia (EWG) nr 1836/93 powinno zostać wykorzystane do zwiększania zdolności systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) w celu doskonalenia całościo­ wych efektów działalności środowiskowej organizacji.

(5) Dz.U. L 168 z 10.7.1993, s. 1.

13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/23

(7)

EMAS powinien być udostępniony wszystkim organiza­ cjom mającym wpływ na środowisko, dostarczając im środków do kierowania tymi wpływami i doskonalenia całościowych efektów ich działalności środowiskowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 20 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie pomoru małych przeżuwaczy w Maroku

 • Dz. U. L42 - 18 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. powołująca reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L42 - 17 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Portugalii

 • Dz. U. L42 - 16 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L42 - 13 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. odrzucająca wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych (1)

 • Dz. U. L42 - 3 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L42 - 1 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.