Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 3

Strona 1 z 8
13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f), w związku z jego art. 4,


(6)

Produkty znajdujące się w zapasach agencji interwencyj­ nych są przeznaczone przede wszystkim do spożycia przez ludzi i zwierzęta w celu uwzględnienia szczegól­ nych sytuacji na rynku zbóż. Jednakże ze względu na ilość i jakość produktów znajdujących się w zapasach może czasowo i sporadycznie zaistnieć konieczność ich zbytu do innego wykorzystania, w szczególności w celu przestrzegania zobowiązań Wspólnoty, w przypadku gdy stan zapasów to uzasadnia oraz gdy zaopatrzenie trady­ cyjnego rynku spożywczego nie jest zagrożone.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Zwiększenie ilości zbóż przetwarzanych na potrzeby produkcji biopaliw w transporcie wspólnotowym jest jednym ze środków mających na celu spełnianie zobo­ wiązań wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska. Promowanie wykorzystania biopaliw może umożliwić otwarcie nowego rynku dla produktów rolnych pocho­ dzących z zapasów interwencyjnych państw członkow­ skich, pod warunkiem że warunki cenowe mające zasto­ sowanie do sprzedaży zbóż zostaną dostosowane do tego specyficznego rynku. Jednak zakup zbóż przezna­ czonych do produkcji bioetanolu i jego wykorzystanie jako biopaliwa mogą być szczególnie trudne. Należy zatem przewidzieć dla takich przypadków możliwość wykorzystania zapasów interwencyjnych na szczególnych warunkach cenowych.

(2)

Agencja płatnicza lub agencja interwencyjna może skupować zboże albo za pomocą obowiązkowych środków interwencyjnych przewidzianych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, albo za pomocą specjalnych środków interwencyjnych, określonych w art. 47 tego rozporządzenia.

(7)

(3)

Zboża znajdujące się w posiadaniu agencji płatniczej lub agencji interwencyjnej muszą być sprzedawane bez dyskryminacji między nabywcami wspólnotowymi. System przetargowy w zasadzie pozwala na osiągnięcie tego celu. Jednakże w niektórych przypadkach musi być możliwe zastosowanie innych metod sprzedaży.

(4)

W celu zapewnienia jednakowego traktowania wszyst­ kich zainteresowanych stron we Wspólnocie, ogłoszenia o przetargu muszą być publikowane w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej i należy przewidzieć racjonalny okres czasu między datą publikacji a pierwszym terminem składania ofert przetargowych. Jednakże taka publikacja nie jest konieczna przy ilościach mniejszych niż 5 000 ton.

Sprzedaży zapasów interwencyjnych zbóż na rynku wspólnotowym dokonuje się w zależności od dostęp­ ności zapasów oraz sytuacji na rynkach. Na sprzedaż tę mogą mieć wpływ lub może być ona uzależniona od szczególnych lub wyjątkowych okoliczności, jakie mogą zaistnieć na wspomnianych rynkach, zatem w takich przypadkach powinna ona uwzględniać podobne okoliczności. W tym celu należy ustalić warunki cenowe pozwalające, z jednej strony, na uniknięcie zakłóceń na rynku, a z drugiej strony – na przeprowadzenie sprze­ daży w zależności od wymienionych okoliczności. Ten podwójny cel można osiągnąć, jeżeli cena sprzedaży, przy uwzględnieniu jakości zbóż wystawionych do prze­ targu, odpowiada cenie na danym rynku konsumenckim, biorąc pod uwagę koszty transportu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 42 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 22 z 200913.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (  Dz.U. L 114 z 24.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 26, s. 270)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie pomoru małych przeżuwaczy w Maroku

 • Dz. U. L42 - 18 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. powołująca reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L42 - 17 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Portugalii

 • Dz. U. L42 - 16 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L42 - 13 z 200913.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. odrzucająca wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych (1)

 • Dz. U. L42 - 1 z 200913.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.