Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8119)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466 - Strona 2

Strona 2 z 36

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędny jest zatem drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny. Druga aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od 2006 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na atlantycki region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/ EWG stosuje się tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia drugiego zaktualizowanego


(2)

(3)

(7)

(8)

(4)

(9)

(5)

(10) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. (2) Dz.U. L 387 z 29.12.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 12 z 15.1.2008, s. 1.

Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć drugi zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na atlantycki region biogeograficzny.

(4) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, s. 1.

13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/467

(11) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią

przyrodniczych i gatunków jest stale rozwijana dzięki nadzorowi prowadzonemu zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocena i wybór terenów na poziomie Wspólnoty są dokonywane w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(12) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystar-

komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 czającej liczby terenów, aby spełnić wymogi dyrektywy 92/ 43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. W związku z tym sieci nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków. Jednakże biorąc pod uwagę opóźnienie w otrzymaniu informacji i osiągnięciu porozumienia z państwami członkowskimi, należy przyjąć drugi zaktualizowany wykaz terenów, który będzie musiał być uaktualniony zgodnie z art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(13) Zważywszy, że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu

W załączniku do niniejszej decyzji ustanawia się drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny zgodnie art. 4 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/43/EWG. Artykuł 2 Decyzja 2008/23/WE traci moc. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna, nie można stwierdzić ani kompletności ani niekompletności sieci pod względem tych gatunków i siedlisk. W razie konieczności wykaz należy uaktualnić zgodnie z przepisami art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(14) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości należy zatem

zastąpić decyzję 2008/23/WE.

Członek Komisji

L 43/468

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

13.2.2009

Drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony przy pomocy informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000 zawierającym odpowiadającą mu mapę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 393 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8049)

 • Dz. U. L43 - 245 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8046)

 • Dz. U. L43 - 63 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)

 • Dz. U. L43 - 59 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974)

 • Dz. U. L43 - 21 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)

 • Dz. U. L43 - 1 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7918)

 • Dz. U. L43 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.