Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466 - Strona 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8119)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466 - Strona 28

Strona 28 z 36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/517

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość Szerokość

NL2003008 NL2003009 NL2003010 NL2003011 NL2003012 NL2003013 NL2003014 NL2003015 NL2003016 NL2003017 NL2003018 NL2003019 NL2003020 NL2003021 NL2003022 NL2003023 NL2003024 NL2003025 NL2003026 NL2003027 NL2003028 NL2003029 NL2003030 NL2003031 NL2003032 NL2003033 NL2003034 NL2003035 NL2003036 NL2003037 NL2003038 NL2003039 NL2003040 NL2003041 NL2003042 NL2003043 NL2003044 NL2003045 NL2003046 NL2003047 NL2003048 NL2003049 NL2003050


Boddenbroek Boetelerveld Boschhuizerbergen Bruuk Bunder- en Elsloërbos Canisvlietse Kreek Drouwenerzand Elperstroom Geleenbeekdal Gouwzee en kustzone Muiden Groot Zandbrink Groote Gat Groote Wielen Hollands Diep (oeverlanden) IJsseluiterwaarden Ilperveld/Oostzanerveld/Varkensland Kolland en Overlangbroek Kunderberg Langstraat bij Sprang-Capelle Lemselermaten Lieftinghsbroek Lonnekermeer Luistenbuul en Koekoeksche Waard Mantingerbos Mantingerzand Noorbeemden en Hoogbos Norgerholt Oeffeltermeent Oostelijke Vechtplassen Oude Maas Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen Polder Stein Polder Westzaan Rijswaard en Kil van Hurwenen Roerdal Sarsven en De Banen Stelkampsveld (Beekvliet) Swalmdal Teeselinkven Ulvenhoutse Bos Veluwemeer en Wolderwijd Vogelkreek Wijnjeterperschar en Terwispeler Grootschar * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5 173 298 89 189 142 223 130 226 1 110 10 79 608 357 1 538 1 905 179 95 488 55 20 103 103 47 810 43 27 103 3 270 349 3 076 203 1 065 458 767 141 90 130 20 112 1 820 100 569

E 6 42 E 6 19 E61 E 5 58 E 5 44 E 3 48 E 6 48 E 6 40 E 5 53 E54 E 5 28 E 3 29 E 5 52 E 4 33 E 6 10 E 4 54 E 5 25 E 5 57 E 4 59 E 6 53 E77 E 6 51 E 4 59 E 6 36 E 6 35 E 5 48 E 6 27 E 5 56 E55 E 4 26 E 5 30 E 4 46 E 4 46 E 5 17 E62 E 5 47 E 6 28 E64 E 6 39 E 4 48 E 5 44 E40 E63

N 52 12 N 52 21 N 51 32 N 51 45 N 50 54 N 51 13 N 52 57 N 52 53 N 50 55 N 52 27 N 52 7 N 51 19 N 53 13 N 51 42 N 52 11 N 52 27 N 51 59 N 50 51 N 51 41 N 52 20 N 53 0 N 52 16 N 51 58 N 52 48 N 52 46 N 50 45 N 53 3 N 51 42 N 52 14 N 51 50 N 52 55 N 52 1 N 52 27 N 51 48 N 51 8 N 51 16 N 52 6 N 51 13 N 52 9 N 51 33 N 52 24 N 51 20 N 53 2

L 43/518

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2009

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość Szerokość

NL2003051 NL2003052 NL2003053 NL2003054 NL2003055 NL2003056 NL2003057 NL2003058 NL2003059 NL2003060 NL2003061 NL2003062 NL2003063 NL2003064 NL2003065 NL2007001 NL3000016 NL3000027 NL3000036 NL3000040 NL3000044 NL3000061 NL3000070 NL3000401 NL3004001 NL3004002 NL3004003 NL3004004 NL3004005 NL3004006 NL3004007 NL4000017 NL4000021 NL9801004 NL9801007 NL9801009 NL9801013 NL9801016 NL9801017 NL9801018 NL9801019 NL9801021 NL9801023

Willinks Weust Witte Veen Wooldse Veen Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder Zeldersche Driessen Zwarte Meer Duinen Ameland Duinen Schiermonnikoog Duinen Terschelling Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en De Bol Duinen Vlieland Noordzeekustzone Olde Maten en Veerslootlanden Wieden Ringselven en Kruispeel Eems-Dollard Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen Zwin Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Biesbosch Alde Feanen Naardermeer Dwingelderveld Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen Boezem van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem Eilandspolder-oost Landgoederen Oldenzaal St.-Jansberg Leusveld, Voorstonden en Empesche/Tondensche heide Zouweboezem Zuider Lingedijk en Diefdijk zuid Voordelta Grevelingen Bakkeveense Duinen Fochteloërveen en Esmeer Drentsche Aa Weerribben Borkeld Vecht en Beneden-Regge Wierdense Veld Buurserzand en Haaksbergerveen Dinkelland Veluwe

* * * * *

39 294 57 1 435 53 2 191

E 6 47 E 6 52 E 6 45 E 4 50 E61 E 5 57 E 5 45 E 6 11 E 5 17 E 4 45 E50 E 5 48 E67 E63 E 5 35 E 6 58 E 4 41 E 3 21 E 4 48 E 4 46 E 5 55 E56 E 6 24 E 5 14 E52 E 4 51 E 6 58 E 5 56 E67 E 4 59 E54 E 3 40 E 3 59 E 6 17 E 6 24 E 6 39 E 5 57 E 6 30 E 6 29 E 6 31 E 6 47 E71 E 5 50

N 51 57 N 52 8 N 51 54 N 52 30 N 51 41 N 52 37 N 53 27 N 53 29 N 53 24 N 53 5 N 53 17 N 53 28 N 52 38 N 52 42 N 51 13 N 53 23 N 52 48 N 51 22 N 52 8 N 51 45 N 53 7 N 52 17 N 52 48 N 51 33 N 51 48 N 52 34 N 52 19 N 51 44 N 52 6 N 51 56 N 51 51 N 51 45 N 51 44 N 53 5 N 53 0 N 53 2 N 52 47 N 52 16 N 52 30 N 52 22 N 52 8 N 52 17 N 52 11

* * * * *

2 016 1 021 5 101 4 657 1 532 24 838 993

* *

7 534 293 4 153

* * * * * *

772 95 2 060 9 678 2 143 1 152 3 766

* * * * * *

2 084 720 801 521 225 698 258

*

483 88 942

*

13 856 263 2 601

* * * * * * * *

3 966 3 383 513 4 068 420 1 257 990 91 454

13.2.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 393 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8049)

 • Dz. U. L43 - 245 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8046)

 • Dz. U. L43 - 63 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)

 • Dz. U. L43 - 59 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974)

 • Dz. U. L43 - 21 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)

 • Dz. U. L43 - 1 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7918)

 • Dz. U. L43 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.