Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do ważności środków przejściowych dotyczących wycofanych środków spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2009-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 3

14.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 129/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do ważności środków przejściowych dotyczących wycofanych środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho­ dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

czące wycofanych środków spożywczych oraz dostępne dowody naukowe dotyczące ryzyka związanego z takimi zwierzęcymi produktami ubocznymi. W związku z tym należy przedłużyć okres ważności obecnych środków przejściowych, tak aby do czasu przyjęcia nowych prze­ pisów obecne przepisy były nadal stosowane.

(4)

Mając na uwadze zaproponowaną przez Komisję datę wejścia w życie zmienionego rozporządzenia dotyczą­ cego ubocznych produktów zwierzęcych, należy przedłu­ żyć okres ważności rozporządzenia (WE) nr 197/2006 do dnia 31 lipca 2011 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 wprowadza kompleksowe ramy dotyczące gromadzenia, wykorzysty­ wania i usuwania ubocznych produktów zwierzęcych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystywania i usuwania wycofanych środków spożywczych (2) usta­ nawia szereg środków przejściowych, które wygasają z dniem 31 lipca 2009 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący przeglądu rozporzą­ dzenia (WE) nr 1774/2002 (3). Wniosek ten jest obecnie rozpatrywany przez organy prawodawcze. W tym kontekście zostaną także uwzględnione przepisy doty­

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 197/2006 datę „31 lipca 2009 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2011 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 32 z 4.2.2006, s. 13. (3) Dokument COM(2008) 345 wersja ostateczna z dnia 10 czerwca 2008 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 79 z 200914.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 801)

 • Dz. U. L44 - 62 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/10/WE z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L44 - 10 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/9/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L44 - 7 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L44 - 5 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 105/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

 • Dz. U. L44 - 4 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2009, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L44 - 1 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 0 z 200914.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.