Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2009, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

Data ogłoszenia:2009-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 4

L 44/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 130/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2009, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2, uwzględniając sprawozdania przedstawione przez Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Polskę i Szwecję, uwzględniając opinię Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

W świetle sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie oraz opinii STECF w roku 2009 podob­ szary 27 i 28.2 należy wyłączyć z zakresu obowiązy­ wania wymienionych ograniczeń nakładu połowowego i z obowiązków zapisu danych. Aby zagwarantować uwzględnienie najnowszych infor­ macji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz aby umożliwić wydanie opinii naukowych na podstawie jak najdokładniejszych danych, nie było możliwe dotrzy­ manie ostatecznego terminu wydania oceny konieczności wyłączenia przedmiotowych podobszarów określonego w art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007. Rozporządzenie (WE) nr 1322/2008 stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. W celu zapewnienia spójności z tym rozporządzeniem niniejsze rozporządzenie należy stosować z mocą wsteczną od wymienionego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawia przepisy w zakresie ustalania ograniczeń nakładu poło­ wowego w odniesieniu do zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i zapisu danych dotyczących nakładu połowo­ wego. Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1322/2008 (2) ustalono ograniczenia nakładu połowo­ wego w Morzu Bałtyckim na rok 2009. Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 Komisja może podjąć decyzję o wyłączeniu podobszarów ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego i z obowiązków dotyczących zapisu danych, jeżeli w ostatnim okresie sprawozda­ wczym połowy dorsza są niższe od określonego progu.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 nie mają zastosowania do podobszarów ICES 27 i 28.2. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 79 z 200914.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 801)

 • Dz. U. L44 - 62 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/10/WE z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L44 - 10 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/9/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L44 - 7 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L44 - 5 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 105/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

 • Dz. U. L44 - 3 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do ważności środków przejściowych dotyczących wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 0 z 200914.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.