Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 105/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

Data ogłoszenia:2009-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 5

Strona 1 z 2
14.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 131/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 105/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 105/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany:


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 w związku z art. 4,

1) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Skup masła po 90 % ceny referencyjnej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przepro­ wadza się zgodnie z przepisami niniejszej sekcji.”

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje stosowanie interwencji publicznej w odniesieniu do masła.

2) W art. 7 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu: „Oferty złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznaje się za dostarczone właściwemu orga­ nowi pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym zostały złożone.”

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2008 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania interwencji publicznej w odniesieniu do masła.

(3)

Artykuł 13 ust. 1 lit. c) w związku z art. 18 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ogranicza publiczną interwencję w odniesieniu do masła po stałej cenie do ilości oferowanych do interwencji nieprzekraczających 30 000 ton w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

3) W art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po sprawdzeniu oferty i piątego dnia roboczego po dniu otrzymania oferty sprzedaży właściwy organ wydaje zamówienie dostawy pod warunkiem, że Komisja nie podejmie specjalnych środków zgodnie z art. 12 ust. 2.

(4)

W celu dotrzymania limitu 30 000 ton należy przewi­ dzieć okres refleksji, podczas którego, przed podjęciem decyzji w sprawie ofert, można podjąć specjalne środki w szczególności dotyczące aktualnych ofert. Wymienione środki mogą obejmować zakończenie interwencji, zasto­ sowanie współczynnika procentowego przydziału oraz odrzucenie aktualnych ofert. Wymagają one szybkiego działania, a Komisja powinna mieć możliwość bezzwłocznego podejmowania wszelkich niezbędnych środków.

Zamówienie dostawy jest opatrzone datą i numerem oraz zawiera:

a) ilość przewidzianą do dostawy;

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 105/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

b) ostateczną datę dostawy masła;

(6)

c) chłodnię, do której należy je dostarczyć.

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3.

(1)

Zamówień dostawy nie wydaje się w odniesieniu do ilości, które nie zostały notyfikowane zgodnie z art. 12 ust. 1.”

L 44/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2009

b) Ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dla celów niniejszego artykułu masło uznawane jest za dostarczone właściwemu organowi w dniu, w którym cała ilość masła podana w zamówieniu dostawy zostanie przyjęta do chłodni wyznaczonej przez właściwy organ, ale nie wcześniej niż w dniu nastę­ pującym po dniu wydania zamówienia dostawy.” 4) Artykuł 12 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 12 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 79 z 200914.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 801)

 • Dz. U. L44 - 62 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/10/WE z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L44 - 10 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/9/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L44 - 7 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L44 - 4 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2009, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L44 - 3 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do ważności środków przejściowych dotyczących wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 0 z 200914.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.