Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 79

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 801)

Data ogłoszenia:2009-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 79

Strona 1 z 2
14.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/79

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lutego 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 801)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)


(2009/126/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

Władze Francji przedłożyły Komisji program na rok 2009 określający środki w zakresie zdrowotności roślin we francuskich departamentach zamorskich. Program ten określa cele do osiągnięcia, spodziewane wyniki, środki, które zostaną podjęte, ich czas trwania i koszt w celu otrzymania ewentualnego wkładu finansowego Wspól­ noty. Środki określone w tym programie spełniają wymogi decyzji 2007/609/WE.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Warunki uprawy we francuskich departamentach zamor­ skich wymagają szczególnych działań dotyczących produkcji roślinnej. Do działań tych należą kosztowne środki w zakresie zdrowotności roślin.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) środki w zakresie zdrowotności roślin mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Dla celów kontroli finansowej tych działań zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(2)

Decyzja Komisji 2007/609/WE z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departa­ mentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (2) określa środki kwalifikujące się do wspólnotowego finan­ sowania w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we fran­ cuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty do urzędowego programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamor­ skich na 2009 r., przedstawionego w części A załącznika.

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 242 z 15.9.2007, s. 20.

L 44/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2009

Wkład finansowy jest ograniczony do wysokości 60 % całkowi­ tych wydatków kwalifikowalnych, przedstawionych w części B załącznika, przy czym maksymalna kwota wynosi 246 660 EUR (bez VAT). Artykuł 2 1. Zaliczka w wysokości 100 000 EUR zostanie wypłacona w terminie 60 dni od otrzymania przedłożonego przez Francję wniosku o płatność. 2. Pozostała kwota wkładu finansowego podlega wypłacie pod warunkiem przedstawienia Komisji końcowego sprawozda­ nia z realizacji programu w formie elektronicznej do dnia 15 marca 2010 r. Sprawozdanie to zawiera: a) zwięzłą techniczną ocenę całości programu, w tym stopnia osiągnięcia fizycznych i jakościowych celów oraz osiągnię­ tego postępu, oraz ocenę natychmiastowych rezultatów fito­ sanitarnych i ekonomicznych; oraz b) sprawozdanie finansowe dotyczące kosztów, określające rzeczywiście poniesione wydatki w podziale na podpro­ gramy i środki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 44 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 62 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/10/WE z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L44 - 10 z 200914.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/9/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L44 - 7 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L44 - 5 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 105/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

 • Dz. U. L44 - 4 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2009, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L44 - 3 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do ważności środków przejściowych dotyczących wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200914.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 0 z 200914.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.