Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 38) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 1

Strona 1 z 9
14.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 38)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/107/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej w sprawie tymczasowej aktualizacji TSI dotyczącej wagonów towarowych (ERA/REC/INT/03-2008) z dnia 27 października 2008 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (4). Zgodnie z warunkami wspomnianego mandatu ramowego Agencję wezwano do przeprowadzenia przeglądu TSI „tabor kolejowy – wagony towarowe”, przyjętej decyzją Komisji 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącą technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (5), a także do wydania opinii technicznych w sprawie krytycznych błędów oraz opublikowania wykazu wykrytych drobnych błędów.

(3)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) wprowadza wymóg, zgodnie z którym Europejska Agencja Kolejowa (dalej zwana „Agencją”) zapewnia dostosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności („TSI”) do postępu technicznego i trendów rynkowych oraz do wymagań społecznych, a także proponuje Komisji niezbędne jej zdaniem zmiany do TSI. Decyzją C(2007) 3371 z dnia 13 lipca 2007 r. Komisja udzieliła Agencji mandatu ramowego w celu przeprowadzenia pewnych działań na mocy dyrektywy Rady 96/48/ WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (3) oraz dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2006 r. Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z 1999 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące specyfikacje techniczne mające zastosowanie do wagonów. Poprzednia umowa RIV między przewoźnikami kolejowymi została częściowo zastąpiona nową prywatną i dobrowolną umową (General Contract of Use for Wagons, GCU) (6) między przewoźnikami kolejowymi i właścicielami wagonów, a także decyzją 2006/861/WE.

(2)

(4)

O ile w przypadku wagonów zarejestrowanych zgodnie z umową RIV wymagane było tylko jedno zezwolenie wydane przez przewoźnika kolejowego zajmującego się rejestracją, dyrektywa 2001/16/WE wymagała zezwolenia w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego.

(1) Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6.

(4) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 1. (5) Dz.U. L 344 z 8.12.2006, s. 1. (6) Strona internetowa GCU: http://www.gcubureau.org.

L 45/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2009

Problem ten został tymczasowo rozwiązany za pośrednictwem podpunktu 7.6 załącznika do decyzji 2006/861/WE, w którym określono, że po przyznaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub zezwolenia na oddanie do eksploatacji dla grup wagonów w jednym państwie członkowskim taki certyfikat lub zezwolenie będą wzajemnie uznawane przez wszystkie państwa członkowskie w celu uniknięcia duplikowania kontroli bezpieczeństwa i interoperacyjności przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem użytkowania urządzeń technicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 17 z 200914.2.2009

    Regulamin nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym w zakresie szczególnych wymagań dotyczących budowy, bezpieczeństwa użytkowania i emisji wodoru – Wersja 2

  • Dz. U. L45 - 0 z 200914.2.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.