Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 47 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 47 POZ 5

Strona 1 z 7
18.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń

(Wersja skodyfikowana) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Różnice, które mogą zakłócać warunki konkurencji, stoją w konflikcie ze sprawnym funkcjonowaniem organizacji wspólnego rynku świń i produktów ze świń. W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustano­ wienia powszechnych, minimalnych norm ochrony świń trzymanych w celu hodowli i tuczu, w celu zapew­ nienia racjonalnego rozwoju produkcji. Świnie powinny korzystać z otoczenia odpowiadającego ich potrzebom w zakresie ruchu i zachowania bada­ wczego. Dobrostan świń wydaje się zagrożony przez drastyczne ograniczenia przestrzeni. Jeśli świnie trzymane są w grupach, należy podjąć właś­ ciwe środki zarządzania w celu ich ochrony, aby poprawić ich dobrostan. Lochy wolą prowadzić życie gromadne z innymi świniami, gdy zapewni im się wolność poruszania się i złożoność środowiskową. Praktyka trzymania loch w ciągłym ścisłym zamknięciu powinna być zakazana. Obcinanie ogonów, przycinanie i ścieranie zębów może sprawiać świniom bezpośredni ból, a w niektórych przy­ padkach ból długotrwały. Kastracja może powodować długotrwały ból, który jest silniejszy w przypadku, gdy nastąpi naruszenie ciągłości tkanek. Dlatego też praktyki te są szkodliwe dla dobrostanu świń, szczególnie gdy są przeprowadzane przez niewłaściwe i niedoświadczone osoby. Wobec powyższego należy ustanowić przepisy zapewniające lepsze praktyki. Powinna być zachowana równowaga między różnymi uwzględnianymi aspektami dotyczącymi dobrostanu, włączając zdrowie, względy ekonomiczne i społeczne, jak również wpływ na środowisko. Konieczne jest informowanie służb publicznych, produ­ centów, konsumentów oraz innych stron o postępach w tej dziedzinie. W związku z powyższym Komisja powinna, w oparciu o opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, prowadzić intensywnie badania naukowe w celu wypracowania systemu lub systemów hodowli świń najlepszych z punktu widzenia ich dobrostanu. Dlatego należy ustanowić przepisy doty­ czące okresu przejściowego w celu umożliwienia Komisji pomyślnego wykonania powyższego zadania.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa Rady 91/630/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy sporządzić jej wersję ujednoliconą. Większość państw członkowskich ratyfikowała Euro­ pejską Konwencję o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich. Decyzją Rady 78/923/EWG (4) Wspól­ nota również przyjęła tę konwencję. Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. doty­ cząca ochrony zwierząt hodowlanych (5) ustanawia prze­ pisy wspólnotowe mające zastosowanie do wszystkich zwierząt gospodarskich, w odniesieniu do wymagań budowlanych dotyczących pomieszczeń dla zwierząt, materiałów izolacyjnych, warunków ogrzewania i wentylacji, urządzeń kontrolnych i kontroli nad inwen­ tarzem żywym. Dlatego też konieczne jest, aby te zagad­ nienia zostały uregulowane w niniejszej dyrektywie, gdy trzeba ustalić bardziej szczegółowe wymagania. Świnie, jako żywe zwierzęta, znajdują się w wykazie produktów wymienionych w załączniku I Traktatu. Hodowla świń jest nieodłączną częścią rolnictwa. Stanowi źródło dochodu części ludności rolniczej.

Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 78. Dz.U. L 340 z 11.12.1991, s. 33. Zob. załącznik II część A. Dz.U. L 323 z 17.11.1978, s. 12. Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 47 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L47 - 3 z 200918.2.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

  • Dz. U. L47 - 1 z 200918.2.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L47 - 0 z 200918.2.2009

    Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.